Enhedslisten vil beskytte naturen ved Bagsværd Sø – svar til Danmarks Naturfredningsforening

Til Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe

Tak for spørgsmålene om vores holdning til forhold omkring projektet og processen omkring om opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø. Vi har valgt at skrive en samlet besvarelse fra Enhedslisten.

Enhedslisten er tilhængere af, at der fortsat skal være mulighed for at dyrke rosport på Bagsværd sø, men indenfor de rammer, som naturen sætter. Derfor støttede vi DN’s fredningsforslag tilbage i 2008 og stemte imod kommunens ændringsforslag, som gav mulighed for regulering af brinkerne og opgravning af den faste bund i søen med henblik på at udvide robanerne. Alle andre partier i byrådet, bortset fra Mette Marie Schmidt (S), stemte dog for ændringsforslaget og muligheden for ændring af brinkerne blev medtaget i den endelige fredning.

I juni 2015 vedtog byrådet en VVM-redegørelse, der fastlægger rammerne for et projekt til opgradering af rostadion med udnyttelse af mulighederne i fredningen. Projektet var mindre indgribende end de tidligere forslag fra rosportens egne organisationer, men stadig et alvorligt indgreb i området. Bl.a. med fældning af store træer i et område på 3000 m2 og opgravning af 1000 m3 sediment og fastbund fra søen.

Enhedslisten stillede en række ændringsforslag ved behandlingen af VVM-redegørelsen, med det formål at få begrænset fældningen af træer (fredskov), besluttet principper for genplantning af træer, nedsættelse af et brugerråd for søen for alle interessenter i området og en principbeslutning om at iværksætte en biomanipulation af søen, så snart det var muligt, for at forbedre vandkvaliteten i søen. Ingen af forslagene blev vedtaget, og derfor kunne vi ikke støtte projektet, men undlod at stemme.

Vi fik vedtaget et forslag om offentlige mødereferater i Fonden, der skal stå for projektet, så alle kunne følge med i projektudviklingen. Dette blev desværre afvist af andre parter i Fonden.

Vi finder det helt uacceptabelt (og dette har vi også meddelt forvaltningen), at Miljøudvalget/Byrådet ikke er blevet informeret om ansøgningen fra Fonden om tilladelse til at opgrave langt mere sediment end forudsat i VVM-redegørelsen og ændring af håndteringen af sedimentet – både i forhold til transport og kemisk behandling – og vi er glade for at blive gjort opmærksom på dette fra DN.

Vi finder det helt uforståeligt, at kommunen i første omgang vurderede, at disse ændringer ikke ville kræve et tillæg til VVM-redegørelsen. På baggrund af DN’s påklagning af afgørelsen, og fordi der er kommet endnu en ændring i arbejdsprocessen med opgravning af sedimentet, skal der nu foretages en ny vurdering, og vi håber, at det vil føre til en grundig VVM-behandling.

Der skal ikke være tvivl om, at Enhedslisten ikke vil støtte en udbygning af rostadion med de konsekvenser, som DN beskriver i annoncen. Vi vil naturligvis følge op på sagen i Miljøudvalget snarest efter valget og inviterer gerne DN til en konkret diskussion, når vi har mere viden om det konkrete forslag til nyt rostadion.

DN skal ikke være i tvivl om, at Enhedslisten vil beskytte naturen ved Bagsværd Sø, og vi ønsker, at søen og dens omgivelser giver mulighed for både naturoplevelser, motion og elitesport.

Med venlig hilsen
Byrådskandidater for Enhedslisten i Gladsaxe

 

Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxes spørgsmål til partierne om rostadionudvidelse på Bagsværd Sø

Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxes spørgsmål til partierne i Gladsaxebladet den 14. november 2017