Copenhagen Beneath The Super Moon - foto: Alex Berger via Flickr CC-BY-NC 2.0

Enhedslisten, SF, Rad. og Lokallisten i fælles protest mod affaldsliberalisering

Byrådsmedlemmer for Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten Gladsaxe opfordrer i denne henvendelse Folketinget til at fastholde en styret afvikling af forbrændingskapacitet i stedet for liberalisering.

Henvendelse vedrørende liberalisering af affaldsforbrændingsanlæggene til partierne bag aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”

Vi bakker alle helhjertet op om målet i aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” om at reducere forbrænding af affald med 30 % inden 2030, til fordel for mere genbrug og genanvendelse af ressourcerne i affaldet. I Gladsaxe har vi længe arbejdet med at øge kildesortering af affaldet, både blandt borgerne og i vores institutioner, og vi er på vej med en Strategi for Grøn Omstilling, hvor cirkulær økonomi og bedre ressourceudnyttelse er en af de tre vigtigste indsatsområder.

Imidlertid ser vi med stærk bekymring på, at myndighederne har afvist KL’s såkaldte ”dødsliste” over forbrændingsanlæg, da vi frygter at dette fører til, at aftalens ”Plan B” om konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald nu alligevel gennemføres.

Vi vil gerne anbefale, at forligspartierne arbejder videre med principperne bag KL’s liste for en planlagt og konkret begrundet afvikling af forbrændingskapacitet, ud fra en samlet vurdering af, hvilke anlæg der er de mest miljøbelastende og mindst effektive, frem for at overlade denne afvikling til en markedsbaseret model, som indebærer alvorlige problemer.

Disse problemer består eksempelvis i at:

 • der ingen garanti er for, at det bliver de mest miljø- og klimavenlige anlæg, der vinder i et frit affaldsmarked, hvor det er prisen, der bestemmer. Tværtimod risikerer man, at selskaberne for at klare sig i en hård priskonkurrence vil nedprioritere miljøindsatsen, så de kun lige lever op til de krævede grænseværdier.
 • EU’s konkurrenceregler indebærer, at en liberalisering af området betyder, at det bliver helt frit for affaldsselskaberne at importere og eksportere affald. Som aktieselskaber vil også de anlæg, som fortsat ejes af kommuner, være tvunget til snævert at forfølge selskabets økonomiske interesser på bekostning af andre samfundshensyn.
 • en miljømæssigt forsvarlig håndtering af affaldet kræver meget store investeringer, som det kan være svært at sikre med den økonomiske uvished, som opstår, når affaldsmængderne kan svinge betydeligt fra år til år, afhængig af hvilke udbud der vindes.
 • en liberalisering af affaldsområdet vil fjerne den politiske indflydelse, som lokaldemokratiet i dag har på affaldsområdet. Det vil give os langt mindre handlerum, når vi skal udvikle en affaldssektor, der kan hjælpe med at løse klimaudfordringen. F.eks. spiller vores eget forbrændingsselskab, Vestforbrændingen I/S, en vigtig rolle i forhold til udvikling af fælles løsninger for ejerkommunerne og undervisningsforløb om affald og ressourceudnyttelse, som mange skoler benytter sig af.
 • en afvikling af forbrændingskapacitet på baggrund af konkurrenceudsættelse vil indebære en
  stor risiko for, at nogle anlæg i længere perioder vil køre med underskud, som indtil en
  eventuel lukning må dækkes af de borgere eller forbrugere, som i dag er ejere af langt de
  fleste forbrændingsanlæg.

Vi opfordrer derfor til, at forligskredsen vælger at gå videre med en kontrolleret afvikling af forbrændingskapaciteten, på baggrund af fagligt underbyggede økonomiske og miljømæssige kriterier, i en proces med udgangspunkt i KL’s liste.

Med venlig hilsen
Trine Henriksen (Ø), Serdal Benli (F), Christina Rittig Falkberg (B) og Lise Tønner (Lokallisten
Gladsaxe)
Dorthe Wichmand Müller (F), Claus Wachmann (B), Pia Skou (B), Lene Svendborg (Lokallisten
Gladsaxe), Torben Madsen (Ø) og Michael Dorph Jensen (Ø)

 

Se også artikel i Gladsaxebladet 1. marts 2021: “Imod liberalisering af forbrændingsanlæggene”