Rød-grønt ændringsforslag til Gladsaxes budget

Enhedslisten går imod besparelserne i budgetforliget mellem A, B, C, F, O og V og stiller forslag om en styrket indsats for klima og grøn omstilling, kortere skoledag og bedre læringsmiljøer på skolerne samt bekæmpelse af fattigdom og ulighed.


Enhedslistens ændringsforslag til Budget 2022-2025

Enhedslistens ændringsforslag indeholder en række af de samme nye indsatser, som er aftalt i budgetforliget mellem byrådets partier A, B, C, F, O og V, men også en række andre indsatser, samt fjernelse af en række besparelser som indgik i borgmesterens budgetudspil.

De vigtigste forskelle mellem Enhedslistens budgetforslag og budgetforliget er:

 • Der afsættes penge til styrket indsats for klima og grøn omstilling.
 • Der afsættes penge til skoleområdet for at forkorte skoledagen med 3 timer pr. uge, forlænge åbningstiden i SFO og skoleklub og tilføre flere ressourcer til to-lærertimer.
 • Der skal foretages en samlet prioritering af ressourcerne til renovering og forbedring af læringsmiljøer på skolerne, og gennemførelse af høring om anvendelse af grunden på Ringbo.
 • Der afsættes penge til nye indsatser for at bekæmpe fattigdom og ulighed.

Forslag til nye aktiviteter og ændringer i forhold til borgmesterens budgetudspil

Klima og miljø

 • Større pulje til cykelstier og andre forbedringer for cyklister, fx flere steder med overdækket cykelparkering og adgang til trykluft. Puljen øges til 7 mio. kr. årligt fra 2022.
 • Forbedring af den kollektive trafik. Der etableres el-drevne, shuttle-busser i Gladsaxe for at få flere til at bruge den kollektive trafik. De lokale busser skal sikre en god og billig transport mellem erhvervskvartererne og de vigtigste trafikknudepunkter (fx Buddinge Station og Gladsaxe Trafikplads) – og fra kommunens randområder til bycentrene i Bagsværd, Buddinge og Søborg. Der tilføres 2.5 mio. kr. i 2022, som trappes op til 6.0 mio. kr. ekstra i 2025.
 • En ekstra klimamedarbejder til at igangsætte og støtte projekter om klima og grøn omstilling for børn i skoler og dagtilbud, på de kommunale arbejdspladser og blandt borgere i Gladsaxe, blandt andet med henblik på at ændre trafikvaner og forbrugsmønstre.
 • Etablering af reparationsværksted på Genbrugsstationen fra 2023
 • Etablering af bytteskabe til bøger og legetøj ved bibliotekerne i Værebro og Høje Gladsaxe
 • Flere fleksjob og utraditionelle, grønne jobs
 • Cykel- og gangbro over Hillerødmotorvejen. Der etableres en cykel- og gangbro mellem Værebro Park og Ringbo for at etablere en sikker skolevej fra Bagsværd til Skovbrynet skole og for at skabe bedre cykelforbindelse mellem Værebro-området og Bagsværd
 • Indsatser på skoleområdet til Strategi for grøn omstilling (pkt. 10.c)
 • Budgetnote 9 om Rostadion på Bagsværd Sø ændres til: ”Der igangsættes en proces, hvor alle interessenter og brugergrupper med tilknytning til Bagsværd sø inddrages i en dialog om den fremtidige rekreative benyttelse af arealerne på og omkring Bagsværd sø, herunder rosporten, med udgangspunkt i rammerne fastlagt i fredningerne, Natura 2000, og under hensyn til beskyttelse af naturen og forbedring af miljøtilstanden i søen. I processen indgår spørgsmålet om oprettelse af et permanent råd for Bagsværd sø med en bred sammensætning af brugere og interessenter.

Skole- og børneområdet

 • Kortere skoledag og flere tolærertimer. Skoledagen afkortes med 3 timer pr. uge, som erstattes af timer med to lærere. Der afsættes 7.7 mio. kr. til at forlænge åbningstiden i SFO og skoleklub. Besparelserne på i alt 5.7 mio. kr. på skoleområdet annulleres, og heraf omprioriteres 2.5 mio. kr. til flere tolærertimer.
 • Der gennemføres en samlet analyse og prioritering af penge til renovering og opgradering af læringsmiljøer på skolerne. Puljen til forundersøgelse af byggeriet på Ringbo udgår (pkt. 12) og Budgetnote 3 om en ny skole på Ringbo ændres til: ”Der gennemføres en samlet vurdering og prioritering af omkostningerne til renovering og opgradering af læringsmiljøer på alle Gladsaxes folkeskoler, herunder evt. behov for at tilføre ekstra midler til renovering af Søborg skole. Principbeslutningen om at bygge en ny skole ved Ringbo og nedlæggelse af Skovbrynet skole sættes i bero, og i stedet gennemføres en offentlig høring om anvendelse af arealet og en høring i Skovbrynets skoledistrikt om tilslutningen til en evt. ny skole på Ringbo i stedet for Skovbrynet skole.”
 • Der afsættes yderligere 21 mio. til specialundervisning og andre tilbud til børn med særlige behov, fordelt med 10 mio. kr. i 2022, 7 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024.
 • Reduktion af takststigning til vuggestuebørn (pkt. 13.d)
 • Besparelse på sundhedsplejen udgår (pkt. 13.c)

Bekæmpe fattigdom og ulighed

 • Kulturklippekort til økonomisk pressede familier. Der afsættes 200.000 kr. årligt til billetter til hele familien til kommunale kultur- og idrætsaktiviteter
 • Pulje til låneovertøj i daginstitutionerne. Der afsættes en pulje på 225.000 kr. årligt, som børnehusene kan søge til køb af låneovertøj.
 • Egenbetaling på comprilanbind udgår. Indføring af egenbetaling på 650 kr. på behandling, vedtaget i SRU 2. juni 2021, annulleres.
 • Bortfald af egenbetaling ved omsorgstandpleje (pkt. 13.b)

Psykiatri og handicap

 • Besparelse på Akut-tilbuddet på Nybrogård udgår (pkt. 30.)
 • Styrket opsøgende indsats for udsatte borgere (pkt. 17.a)

Ældreområdet

 • Klippekort til ekstra rengøring. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til et klippekort til ekstra rengøring for borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Det er borgerens eget valg, om den ekstra rengøring skal udføres af dem, der i forvejen udfører praktisk hjælp i hjemmet, eller af andre leverandører.
 • Bedre normering på de somatiske afsnit på plejecentrene. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt fra 2023.
 • Udvidet åbningstid i weekenderne i pensionistcafeerne på Kildegården og Hareskovbo.
 • Udvidelse med 8 pladser på daghjem for demensramte borgere (pkt. 16.a)
 • Elevløn til SOSU-elever i 2022. Den nuværende ordning med elevløn til 10 elever på SOSU-uddannelsens grundforløb videreføres i 2022, hvorefter det indgår i udmøntning af puljen til fastholdelse og rekruttering (pkt.10 og 16.d)

Øvrige

 • Pulje til ændrede brugerbehov på KFIUs område (pkt. 13.e)
 • Undersøgelse af lokalt demokrati (pkt. 10.a)

Vigtigste bidrag til finansiering af forslagene

 • Udnyttelse af de 28.9 mio. kr. fra Bufferpulje til overholdelse af servicerammen. Erfaringerne fra de sidste mange år er, at budgettet overholdes og at bufferpuljen derfor ikke udnyttes. Puljen kan derfor udnyttes til reelle serviceforbedringer for borgerne.
 • Udmøntning af Forhandlingspuljen på 7 mio. kr.
 • Pulje til finansiering af anbefalinger fra § 17-udvalget annulleres og anvendes i stedet til medfinansiering af de øvrige forbedringer på ældreområdet
 • Omprioritering af anlægsudgifter og fremrykket forbrug af kassebeholdningen

Økonomisk overblik

Forslag til nye aktiviteter og bortfald af spareforslag

 • Forslag, der ikke indgår i budgetforliget, er markeret med (Ø).
 • Henvisninger til poster i budgettet er vist i parentes.
Klima og miljø 2022 2023 2024 2025
Øget pulje til forbedring af busforbindelser (Ø) 2.500 3.000 5.000 6.000
Klimamedarbejder til borgerprojekter om klima og grøn omstilling (Ø) 600 600 600 600
Reparationsværksted på genbrugsstationen (Ø) 600 600 600
Indsatser på skoleområdet til Strategi for grøn omstilling (pkt. 10.c) 250 250
Flere fleksjob og grønne, utraditionelle jobs (Ø) 1.000 1.000 1.000 1.000
Skole- og børneområdet
Afkorte skoledagen 3 timer/uge og tilsvarende længere åbningstid i SFO og klub (Ø) 7.700 7.700 7.700 7.700
Pkt. 22 Besparelse på vikarbudgettet i SFO udgår (Ø) 2.500 2.500 2.500 2.500
Besparelse på skoleområdet vedtaget i BBU 3. juni 2021 udgår (Ø) 3.222 3.222 3.222 3.222
Øget budget til specialundervisning og andre tilbud børn med særlige behov (pkt. 11) 10.000 7.000 4.000
Reduktion af takststigning til vuggestuebørn (pkt. 13.d) 1.500 1.500 1.500 1.500
Besparelse på sundhedsplejen udgår (pkt. 13.c) 73 73 73 73
Bekæmpe fattigdom og ulighed
Kulturklippekort til økonomisk pressede familier (Ø) 200 200 200 200
Pulje til låneovertøj i daginstitutionerne (Ø) 225 225 225 225
Besparelse på comprilanbind vedtaget i SRU i juni 2021 udgår (Ø) 200 200 200 200
Bortfald af egenbetaling ved omsorgstandpleje (pkt. 13.b) 300 300 300 300
Psykiatri og handicap
Besparelse på Akut-tilbuddet på Nybrogård udgår (pkt. 30) (Ø) 600 600 600 600
Styrket opsøgende indsats for udsatte borgere (pkt. 17.a) 500 1.000 1.000 1.000
Ældreområdet
Klippekort til ekstra rengøring til borgere der modtager personlig og praktisk hjælp (Ø) 1.000 1.000 1.000 1.000
Højere normering på de somatiske afdelinger på kommunens plejecentre (pkt. 16.e) 8.500 10.000 10.000 10.000
Udvidet åbningstid i pensionistcafeer (pkt. 16.b) 825 825 825 825
8 ekstra daghjemspladser til demensramte borgere (pkt. 16.a) 800 800 800 800
Elevløn til 10 personer på SOSU-uddannelsen i 2022 800
Øvrige
Pulje til ændrede brugerbehov på KFIUs område (pkt. 13.e) 2.000
Undersøgelse af lokalt demokrati (pkt. 10.a) 200
I alt 45.495 42.595 41.345 38.345
Finansiering 2022 2023 2024 2025
Pulje til anbefalinger fra § 17-udvalget på plejeområdet udgår (Pkt. 16) -2000 -2000 -2000 -2000
Forundersøgelse til byggeriet på Ringbo udgår (pkt. 12) -4000
Reduktion af IT-opsparing til iPads i 0.- 4.kl. -750 -1.450 -1.450 -1.450
Genindføre byggesagsgebyr -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Sparede udgifter ved at flere kommer i fleksjob/utraditionelle jobs -500 -500 -500 -500
Finansiering af reparationsværksted over renovationstaksten -600 -600 -600 -600
Finansiering af daghjemspladser til demensramte fra SRUs budget (pkt. 29.a) -800 -800 -800 -800
Servicerammepuljen afskaffes -28.900 -28.900 -28.900 -28.900
Udmøntning af forhandlingspulje (pkt. 9) -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
I alt -45.550 -42.250 -42.250 -42.250
Anlægsbudgettet 2022 2023 2024 2025
Pulje til cykelstier forøges til 7 mio. kr. årligt fra 2022 (pkt. 41) 3.500 3.500 500 500
Cykel-gangsti over motorvejen ved Værebro 1.000 49.000
Bytteskabe til bøger og legetøj i Værebro og Høje Gladsaxe 150
Etableringsomkostninger til reparationsværksted på Genbrugsstationen (renovationstaksten) 250
Reduceret budget til vedligehold af veje -2.000 -2.000
Anlæg i alt (ændringer) 1.650 2.750 49.500 500
Oversigt 2022 2023 2024 2025
Serviceudgifter 3.649.885 3.639.243 3.633.080 3.624.829
Den strukturelle balance 387.731 284.065 400.456 422.301
Den gennemsnitlige likviditet 1.088.877 910.059 672.184 516.852