Enhedslistens ændringsforslag til Budget 2024-2027

Enhedslistens ændringsforslag indeholder de samme nye indsatser og fjernelse af besparelser på driftsbudgettet, som er aftalt i budgetforliget mellem byrådets partier A, B, C, F, V, Æ, Gladsaxe Socialkonservative og løsgænger Suleman Naim, men også enkelte nye indsatser, samt fjernelse af flere andre besparelser, som indgik i borgmesterens budgetudspil. Derudover er der nogle få, men vigtige ændringer på anlægsbudgettet.

Den vigtigste forskel mellem vores ændringsforslag og budgetforliget er, at vi ikke vil fjerne midler fra almenområdet for at finansiere andre udgifter. Vi mener fx, at folkeskolerne ikke kan holde til flere nedskæringer – der er tværtimod brug for at styrke den faglige og trivselsmæssige indsats, så færre børn får behov for et specialiseret tilbud. Ligeledes vil vi fjerne besparelserne på ældreområdet, da serviceniveauet er nået et punkt, hvor der ikke kan skæres mere, uden at det har direkte konsekvenser for hver enkelt ældre borger, der modtager hjælp eller ydelser.

Beskrivelse af de fjernede besparelser og nye aktiviteter i forhold til borgmesterens budgetudspil, som adskiller Enhedslistens forslag fra Budgetforliget:

Klima og miljø

 • Etablering af solceller via kommunalt ejet solcelleselskab. Vi foreslår, at der afsættes anlægsramme til etablering af 3-4 større solcelleanlæg til i alt 12.5 mio. kr., hvoraf 20% af anlægsudgiften skal medregnes i kommunens anlægsramme.
 • Grønt Idécenter bevares for at støtte op om den borgerrettede klima- og naturindsats i kommunen, og give borgere mulighed for at tage flere og bedre valg for klima og miljø. Det kan drøftes i samarbejde med Den grønne guide og Lokal Agenda 21, om centerets formål kan styrkes med en anden organisationsform eller placering.
 • Der afsættes en øget pulje til cykelstier og trafiksanering generelt for hurtigere at kunne iværksætte de mange indsatser, som er foreslået i Cykelstiplanen, Trafiksikkerhedsplanen og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan.

Skole- og børneområdet

 • Besparelser konverteres til co-teachere. Besparelserne på faglig sparring og læringscamp konverteres i stedet til co-teachere fordelt på skolerne. Skolerne kan ud fra denne prioritering selv vurdere, hvordan co-teacherne giver bedst faglig og trivselsmæssig værdi på den enkelte skole.
 • Sproggruppen på Bagsværd skole bevares. Gruppen omfatter 20-25 børn i indskolingen, der har behov for øget hjælp til det danske sprog, hvilket er en vigtig investering for disse elevers faglige og sociale trivsel i skoleforløbet.
 • Tilskuddet til frokostordning i børnehaverne bevares. Tilskuddet bevares i sin nuværende form. Både af hensyn til den store, pædagogiske værdi, som det fælles måltid og den varierede kost har, og risikoen for den store sociale slagside, som det vil have, hvis den vælges fra.
 • Pulje til øget skolekapacitet i stedet for en ny skole på Ringbo. Byggeriet af en ny skole på Ringbo udgår. I stedet bevares Skovbrynet skole, og der afsættes desuden midler til udvidelse af den samlede skolekapacitet i kommunen, med henblik på mulighed for at sænke klassekvotienterne. Udvidelse af skolekapaciteten kan fx ske ved tilbygning på Stengård skole eller Mørkhøj skole, eller ved etablering af ny indskoling til Skovbrynet skole på Ringbo-grunden.
 • Byggeriet af Ny Bakkely udgår. I stedet afsættes der midler til at renovere det nuværende børnehus Bakkely og til indretning af de tre villaer til at rumme tre børnehavegrupper, som tilknyttes Bakkely, samt til at indrette et stort, fælles legepladsområde på det samlede areal, med bevarelse af de eksisterende store træer. Børnegrupperne i de tre villaer kan delvist fungere med udflytterfunktion til naturområderne i nærheden.

Ældreområdet

 • Besparelsen på rengøring i plejeboliger udgår. Ligeledes fjernes besparelsen, der formuleres som brug af robotstøvsugere i eget hjem også. Rengøringsstandarden for ældre har også betydning for borgerens værdighed i samvær med familie og netværk, og er nået et niveau, hvor der ikke kan spares mere. Ligeledes anser vi hver enkelt besøg, ældre modtager, som et bidrag til at sikre, at der bliver holdt øje med, om den ældre pludselig er forværret og har brug for ekstra støtte eller akut hjælp.
 • Reduktion i klippekortspulje på plejecentre samt fjernelse af klippekortspulje til hjemmehjælpsmodtagere udgår. Klippekortsordningen er den ældres livline i forhold til at være garanteret at kunne få hjælp til ærinder og oplevelser uden for hjemmet, og det bør ikke være op til den enkeltes eventuelle familie og netværk, om dette kan lade sig gøre.

Finansiering af forslagene

 • Udnyttelse af regeringens akutpakke på 8,6 mio. kr.*
 • Brug af Puljen til uforudsete udgifter
 • Reduktion af tilskud til rådhuskantinen
 • En mindre omprioritering mellem anlægs- og driftsbudgettet

* Regeringens akutpakke var både ekstra penge og en tilsvarende forhøjet serviceramme. De ekstra penge er delvist blevet modsvaret af mindre indtægter fra grundskyld pga. de ændrede ejendomsvurderinger, mens servicerammen er uændret. De reducerede indtægter fra grundskyld indgår i de samlede beregninger af den gennemsnitlige likviditet og strukturelle balance.

Driftsbudgettet

Anlægsbudgettet

Budgetforliget og Enhedslistens alternative budgetforslag kan findes på kommunens hjemmeside: https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=67fb18d7-38ab-4f00-96d4-86164f75afed&punktid=cf17049f-78a3-4f07-8de4-db1be1107727