17. Tryghed og værdighed for mennesker ramt af sygdom eller nedslidning

Mennesker, der er trængte på grund af sygdom, funktionsnedsættelse, arbejdsløshed eller permanent ophør på arbejdsmarkedet, skal mødes med respekt og sikres hjælp til at kunne opretholde et trygt og anstændigt liv. Gladsaxe skal sikre borgerne mulighed for en let tilgængelig, professionel og korrekt vejledning om muligheder og rettigheder, bl.a. om relevante tilskud og støtteordninger. Sagsbehandlingen skal være sammenhængende og uden unødigt bureaukrati, så borgeren kan bruge sine ressourcer på at forbedre sin situation.

Gladsaxe kommune skal gøre en særlig jobrettet indsats over for borgere, der overgår til de lave kontanthjælpssatser, så borgerne enten får et reelt jobtilbud eller hurtigt får det rigtige tilbud om uddannelse eller opkvalificering med tilhørende økonomisk støtte.

Borgere, der er på kontanthjælp, sygedagpenge, søger revalidering, eller er i ressource- og jobafklaringsforløb med henblik på evt. flexjob eller førtidspension, skal opleve, at de får hjælp til at komme videre med deres liv. Beskæftigelsesindsatsen og de sociale indsatser skal bygge på tillid og have fokus på, hvordan den enkelte kan bidrage til arbejdsmarkedet med de ressourcer, man har.

Samtidig ønsker vi at ændre det alt for ensidige fokus på beskæftigelse overfor mennesker, der ikke kan arbejde. Kronisk syge borgere med meget ringe arbejdsevne skal ikke fastholdes i langvarige pinefulde og meningsløse forløb, som i flere tilfælde har vist sig at gøre folk mere syge end de var i forvejen.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at kamp mod ulighed på alle niveauer bliver et centralt tema i lokal Gladsaxepolitik
  • at der sikres en koordineret og effektiv sagsbehandling, så unødig ventetid og bekymring undgås
  • at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem færre sager pr. sagsbehandler, dvs. 25 til 50 sager afhængig af kompleksitet
  • at borgere med en sag i jobcentret har fuld indsigt i, forstår og accepterer data, der bliver anvendt i sagsbehandlingen, og at borgeren får hjælp til at forstå komplicerede standardbreve, regler og lovgivning og konsekvenserne af dette i deres sag
  • at kommunen sikrer en kvote til job på særlige vilkår – fleksjob, – også for egne nedslidte medarbejdere
  • at jobcenterets medarbejdere via efteruddannelse og supervision kan yde en respektfuld og anerkendende indsats overfor ledige og syge borgere
  • at medarbejdere i kommunens forvaltninger opdateres om ny lovgivning.