4. Natur og biodiversitet

Den danske natur er fattig på plante- og dyrearter, og dét, der kendes som biodiversiteten, er hårdt presset af især landbrug, skovdrift og byudvikling. Folketingets aftale om en natur- og biodiversitetspakke, der skal sikre mere vild natur og mere urørt skov, er et vendepunkt for naturgenopretningen, men det er langtfra nok. Gladsaxe skal også selv bidrage.

Naturen i Gladsaxe er trængt, fordi kommunen er fuldt udbygget med erhverv, institutioner, boliger og trafikerede veje. Derfor vil Enhedslisten ikke acceptere, at de sparsomme grønne områder i kommunen inddrages til opførelse af nye bygninger – heller ikke nye børnehuse. Gladsaxe skal have mere natur og større variation i kommunens grønne områder. Et grønnere Gladsaxe med flere naturområder og mindre beton vil forbedre de rekreative muligheder for byens borgere og sikre livsbetingelserne for planter og dyr. Naturområder gavner klimaet ved at binde CO2 og beskytter også mod oversvømmelser ved at opsuge regnvandet fra de mere ekstreme nedbørsmængder, vi kan forvente fremover som følge af klimaforandringerne. Mere regn, og hyppigere skybrud, får afløbssystemet til at løbe over, så vandområder som Utterslev mose og Kagsåen forurenes med spildevand.

Det er samtidig vigtigt at etablere flere små grønne pletter i de bebyggede områder, grøftekanter, grønne hegn og vandløb, der bidrager til mere varieret natur og forbedrer mulighederne for, at dyr og planter kan sprede sig fra ét levested til et andet.

Enhedslisten er stærk tilhænger af udsætningen af græssende dyr til naturpleje i udvalgte grønne områder, som f.eks. vildhestene i Høje Gladsaxeparken og fåreholdet i Radiomarken.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at kommunen tillader en mere ”vild” udvikling af de grønne områder i byen og arbejder aktivt med konceptet ”Vild med vilje”, f.eks. ved at tilbyde rådgivning til private grundejere, for at fremme en mere naturlig vegetation i villakvarterer til gavn for biodiversiteten
  • at kommunen støtter oprettelse af flere byhaver og dyrkning af økologiske produkter på kommunal jord
  • at eksisterende træer bevares, i overensstemmelse med Træpolitikken, medmindre der er tvingende grunde til fældning, fx sikkerhed eller tungtvejende miljøhensyn
  • at vandkvaliteten forbedres i bl.a. Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Utterslev Mose ved at stoppe overløb fra kloakkerne ved større regnskyl
  • at der gennemføres naturgenopretningsprojekter, f.eks. omkring Kagsåen, kombineret med udnyttelse af regnvand
  • at nedgravede eller rørlagte vandløb fritlægges som led i afledning af regnvand
  • at der etableres et fælles kommunalt anlæg i Hovedstadsområdet til bioforgasning af det grønne affald uden iblanding af gylle, så restproduktet kan bruges som jordforbedringsmiddel i økologisk landbrug
  • at beskyttelsen af den eksisterende natur vægtes højere end opfyldelsen af kravene fra den internationale rosport i forbindelse med den forestående opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø.