Vores kandidater

Trine Henriksen, miljøkemiker og 58 år

Jeg har været medlem af byrådet siden 2005, og arbejder til dagligt på Statens Seruminstitut.

Indsatsen mod klimaforandringerne er et af de områder, som jeg har prioriteret meget højt i alle de år, jeg har været medlem af Byrådet, og det er desværre vigtigere end nogensinde. Derfor vil jeg fortsætte arbejdet for, at Gladsaxe forstærker klimaindsatsen, særligt med at forbedre den kollektive trafik og forholdene for cyklister.

Et andet hjertebarn er folkeskolen, hvor jeg har stillet mange forslag om kortere skoledage, flere to-lærer-timer, imod deltagelse i den nationale test og imod det alt for ensidige fokus på målbare resultater. Skovbrynet Skole er en fantastisk god skole, og derfor er jeg imod at lukke skolen og bygge en ny på Ringbo. De 700 mio. kr. kan bruges til mange vigtigere formål.

Har du nogen spørgsmål? Så kan du altid kontakte mig på mail [email protected] eller fange mig på facebook.

Signe Rosa Skelbæk, kandidat i journalistik og psykologi, 29 år

De første år af et barns liv er altafgørende. I Gladsaxe har vi råd til at skabe rigtig gode betingelser for alle børn og unge, uanset hvilken familie, de vokser op i. Desværre synes jeg, at for få politikere har fokus på, hvad der er bedst for børnene. Det skaber ulighed, og de mest udsatte får ikke en fair chance.

Jeg vil blandt andet:

  • have reelle minimumsnormeringer i vuggestue, børnehave og SFO
  • lave en langsigtet rekrutteringsplan, så vi ikke går på kompromis med fagligheden i dagtilbud, skole og plejehjem
  • sikre flere tolærertimer i folkeskolen og give mere forberedelsestid til lærerne
    bevare og oprette flere udflytter og skovbørnehaver
  • det skal blive lettere at få tildelt ekstra ressourcer og sociale normeringer til børn, der har brug for det
  • udvide den psykologiske rådgivning, så alle unge får gratis adgang til psykologhjælp
  • opjustere klimaindsatsen og prioritere reelle indsatser over kortsigtede småprojekter.

Jeg bor i Søborg med min kæreste. Hvis du vil i kontakt med mig, så skriv endelig til mig via min facebookprofil.

Michael Dorph Jensen, grafisk designer, flygtningelærer, produktionsskolelærer og teknisk skole lærer, 67 år

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg vil kæmpe for social bæredygtighed og mod social ulighed. Vi skal tage udgangspunkt i menneskers liv, unge som ældre, og afskaffe umyndiggørende krav om, at man skal passe ind i en kasse. Lige meget om du har baggrund eller rødder fra Afghanistan, Elfenbenskysten, Somalia, Eritrea, Uganda, Tyrkiet/Kurdistan, Syrien, Pakistan, Palæstina eller Aalborg.

Det gælder medborgere med et handicap, psykiske og fysiske lidelser. Det gælder ældre medborgere med hjemmehjælp, eller som bor på plejehjem, og deres pårørende. Det gælder sårbare unge. Det gælder socialt udsatte.

Anerkendelse, frihed, tillid, tryghed og reel borgerindflydelse skal gennemsyre Gladsaxe Kommune.

 

 

Torben Madsen, biolog, miljørådgiver og 62 år

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg vil være med til at bekæmpe den stigende ulighed. Boligpriserne gør det umuligt for unge at bo i storbyerne, medmindre deres forældre kan betale, mens boligejerne tjener kassen. Samtidig vil regeringen reducere dagpengene til nyuddannede, og kommunerne kontrollerer nidkært, at selv de mest urimelige krav til arbejdsevne og adfærd overholdes, når der udbetales ydelser.

I skolen tabes elever med psykiatriske diagnoser, og skolen bliver alt for ofte et pasningstilbud uden relevant undervisning. Undervisning, der virker for børn og unge med psykiske vanskeligheder, forudsætter mindre klasser og specialundervisning, der passer til den enkelte elev.

Klimakrisen rammer de fattigste hårdest – og rige lande som Danmark, der er særligt klimabelastende, er nødt til at gå forrest med grøn omstilling. Som en rig kommune bør Gladsaxe vise, hvordan man med gode cykelstier og lokale busser kan reducere biltrafikken.

Casper Pedersen, pædagog og 48 år

I de snart 20 år jeg har boet i Gladsaxe, har jeg især haft berøring med daginstitutioner og skoler. Lange skoledage og daginstitutioner med for få voksne burde være fortid. Desværre er det langt fra tilfældet. Det kan og skal vi gøre bedre.

En god kommune har gode vilkår for kultur og idrætsliv. De frivillige løfter en kæmpe opgave, og de mange ildsjæle i foreningerne fortjener både ros og anerkendelse. Integration, almen dannelse og styrkelse af selvværd og selvtillid, er nogle af de gevinster, vi høster af deres arbejde. Derfor skal foreningerne have bedre vilkår.

Trafikstøjen i Gladsaxe er voldsom og desværre stigende. Det påvirker os både psykisk og fysisk. Støjen kan dæmpes med forskellige tekniske løsninger som støjværn og særlig asfalt. Denne løsning er både dyr, kompliceret og utilstrækkelig. Derfor vil jeg arbejde for, at det kommende byråd forsøger at mindske trafikken af biler igennem Gladsaxe. Det vil være til gavn for både mennesker og miljø.

Shila Pourdeylami, jurastuderende og ansat som juridisk studentermedhjælper ved Rigspolitiet, 24 år

Jeg stiller op for Enhedslisten, fordi jeg tror på en fremtid for Gladsaxes borgere, hvor velfærden ikke bliver sat over styr for kommunale besparelser. Som barn af en sosu-assistent ved jeg, hvor hurtigt der bliver løbet i kommunens hjemmepleje og plejehjem, og hvor få hænder der er om borgerne. Jeg oplever en frustreret mor, der ikke kan give den omsorg, hun er uddannet til at give, og som vores ældre borgere har krav på. Det kan vi ikke være bekendt!

I Gladsaxe Kommune har vi midlerne til at gøre noget mere. Vi skal kræve bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem. Vi har et ansvar for at sørge for, at der er nok hænder til vores borgere – fra vuggestue til plejehjem, og derfor kæmper vi for et løft af ældreområdet.

 

 

Sune Rastad Bahn, ph.d. i fysik og 50 år

Klimaforandringerne er simpel fysik, men konsekvenserne for vores samfund kan meget hurtigt vise sig at blive uoverskuelige, hvis vi ikke sætter alt ind på at gøre noget ved dem.

Det er vores pligt på alle niveauer: det personlige, det kommunale, det regionale, det nationale og det internationale. Som byrådsmedlem vil jeg kæmpe for, at klimaaspektet bliver belyst i alle relevante sager, særligt på bygge og anlæg og transport, men også mindre oplagte områder, hvor nye tanker kan opstå, når vi tvinger os selv til at tænke klimaaspektet ind.

 

 

 

Bertha M. Friis, studerende og 22 år

Jeg læser til pædagog og bor på kollegie. I min barndom og i mit ungdomsliv har jeg oplevet, at køn og normer betyder utrolig meget – alt for meget – og har været med til at presse mig ned i kasser, jeg ikke passede ind i. Det er uretfærdigt, for alle skal have lov at være den, de er.

Jeg er feminist ind til benet, og jeg vil arbejde for, at Gladsaxe bliver en kommune, der sætter lighed øverst på dagsordenen. Uanset om du er ramt af psykisk eller fysisk sygdom, om du er barn, ung eller ældre, flygtning eller født i Danmark, eller om du er udenfor arbejdsmarkedet, så skal du behandles ordentligt.

I Gladsaxe kan vi sagtens gå forrest. Vi skal have rigtige minimumsnormeringer i alle vores institutioner, have en højere andel af fagligt uddannet personale og gøre det lettere i skoler og dagtilbud at få den hjælp, der er brug for, når et barn eller en ung har brug for ekstra støtte. Og så skal vi skabe mere lighed i sundhedssektoren – det kan vi fx gøre ved at tilbyde gratis psykologsamtaler til alle, der har behov.

Morten Landerslev, jurist og ansat i staten, 27 år

Jeg bor i en andelslejlighed i Søborg med min hustru, søn og to adopterede hunde.

Jeg vil kæmpe for en mere retfærdig verden. Det starter lokalt med en kommune, som arbejder for at fremme lighed, ligestilling og antiracisme, og som sætter penge af til rummelige og ressourcestærke folkeskoler og daginstitutioner. En kommune, som behandler mindre privilegerede borgere godt, og som arbejder målrettet for at modarbejde klimaforandringer mest muligt.

Der er meget, der ikke kan opnås kommunalt alene, men Gladsaxe Kommune må så vidt muligt gå forrest i kampen for retfærdighed. Det gælder både, når det kommer til at bekæmpe social ulighed, og når det handler om at sænke vores enorme emissioner af drivhusgasser, herunder de emissioner, som udledes uden for kommunen og landet som følge af vores forbrugsvaner.

 

Patrick Okwonga, socialrådgiver og 51 år

Hvorfor kandiderer jeg til kommunalvalget I Gladsaxe Kommune? Det er der mange grunde til. Den ene er, at jeg synes, det er spændende og udviklende at være med i kommunalpolitik og derigennem være med til at påvirke den politik, som kommunen fører.

Hvad kan jeg tilføre? Jeg mener selv, jeg kan tilføre megen faglighed og ikke mindst syv års erfaring fra hhv. Herlev og Høje Taastrup Kommune, hvor jeg har arbejdet som socialrådgiver. Min hovedopgave var at behandle personsager og arbejde med mennesker med andre problemer ud over ledigheden. Jeg har også beskæftiget mig med pensionsansøgning, sociallovgivning herunder serviceloven og §100-sager.

Jeg brænder især for at løfte psykiatrien. Sundhedsvæsenet har fået flere opgaver, end der er hænder til at løse. Der er simpelthen ikke tid nok, og det rammer både patienterne og de ansatte.

 

Se også:

Valgbrochure - Et rødere og grønnere Gladsaxe!
Enhedslistens Gladsaxes valgbrochure
KV21 Rød-Grøn Ungdoms folder
Rød-Grøn Ungdoms folder