12. Voksne med handicap

Mennesker med såvel psykiske som fysiske funktionsnedsættelser skal uanset alder behandles i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes Handicappolitik (2019-2022):

“Gladsaxe Kommune skaber rammer for, at børn, unge og voksne med handicap kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår.”

Borgerens selvbestemmelse og medbestemmelse skal respekteres, og hjælpen gives med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker. Det enkelte menneske skal have stor indflydelse på, hvor meget, hvordan og hvornår tilbuddene gives – også når det drejer sig om forebyggelse og træning. Enhedslisten er som udgangspunkt positiv over for brugen af hverdagsteknologi og målrettet træning med sigte på at gøre borgeren i stand til at klare flere opgaver selv, så længe det foregår ad frivillighedens vej og i et samarbejde, der sikrer, at borgeren rent faktisk har gavn af teknologien. Men hverdagsteknologi må aldrig misbruges til at forringe den menneskelige kontakt og omsorg over for mennesker, som er plagede af ensomhed, angst eller utryghed.

Der er brug for flere permanente boliger, der kan tilbydes til borgere med psykiske funktionsnedsættelser (som f.eks. autisme), da især unge har store vanskeligheder ved at finde en bolig og den støtte, der ofte er nødvendig for at bo alene. De permanente boliger bør så vidt muligt være en del af bofællesskaber/opgangsfællesskaber, der både kan være ramme om det sociale liv og gøre det lettere for kommunen at hjælpe beboerne i deres hverdag. Mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap har krav på hjælp fra uddannet personale. Den frivillige indsats kan være et godt supplement, ikke mindst til at skabe netværk og øge livskvaliteten hos den enkelte. Men den kan og må ikke træde i stedet for det professionelle personale.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at det offentlige rum gøres mere handicapvenligt
  • at der er kvalificeret personale til at sikre rettidig, tilstrækkelig og respektfuld hjælp til borgere med særlige behov
  • at sagsbehandling foregår i tæt samarbejde med borgeren og pårørende, og at sagsbehandlingen er koordineret og effektiv; det er vigtigt, at borgerne ikke oplever lange ventetider i uvished, og at der er sammenhæng og kontinuitet i indsatsen og færre skift mellem socialrådgivere og fagpersoner
  • at der oprettes handicapvenlige boliger/bofællesskaber tilpasset forskellige målgrupper; boligerne skal have en husleje, som brugerne kan betale, og der skal være boliger med en størrelse, hvor man kan bo i parforhold
  • at kommunen øger indsatsen for oprettelse af fleksjob – både i kommunen og på de lokale arbejdspladser
  • at veje og trafikforhold forbedres, så det bliver lettere for borgere med funktionsnedsættelser at komme rundt i kommunen.