11. Udsatte familier

Børns trivsel og udvikling er et ansvar for forældre, kommune og personale i institutioner og skoler. Af serviceloven fremgår det blandt andet, at kommunen skal: ”tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte og tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

Mange familier er hårdt pressede, og det går ud over børnene, hvad enten der er tale om en presset økonomi, et lille netværk, manglende integration, belastede forældre eller noget helt femte. Fælles er, at familierne skal have hjælp, ikke mindst for at sikre, at børnene får de bedste forudsætninger for at udvikle sig.

Det er kommunens opgave at sikre, at der er gode rammer for kvalitet i pædagogik og undervisning, der giver alle børn gode muligheder for at udvikle sig. Gode generelle tilbud suppleret med god og tilstrækkelig støtte til særligt udsatte børn eller familier er en vigtig investering i fremtiden – socialt og økonomisk.

Fattigdom forstærker de negative konsekvenser af andre sociale problemer i familien, og det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i fattigdom, hvor der ikke er råd til fritidsaktiviteter, skolelejr og andre sociale aktiviteter. Dertil kommer, at samfundsdebattens meget negative fokus på flygtninge og indvandrere, til trods for at integrationen faktisk går rigtig godt, bidrager til at modarbejde integrationen og øger risikoen for, at unge med minoritetsbaggrund føler sig udstødt af samfundet og i stedet tiltrækkes af kriminelle eller radikaliserende miljøer.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at der forsat sikres en tidlig, forebyggende indsats overfor udsatte familier, der skal hjælpe familierne og så vidt muligt løse problemer, inden de bliver uoverskuelige
  • at udbygge familierådgivningen til de mest truede familier i Gladsaxe – rådgivningen skal fokusere på hele familien, så familien kan få bedre muligheder for en positiv udvikling
  • at etablere flere tilbud til fattige familier, der modvirker effekten af de lavere ydelser, f.eks. gratis morgenmad i skolerne, fripas til fritidsaktiviteter og til betalte aktiviteter i skoleklubber og Ung i Gladsaxe
  • at der gøres en særlig indsats for at skabe tilbud, der især inddrager unge med minoritetsbaggrund i et positivt fællesskab
  • at det gøres lettere for økonomisk belastede familier at søge om tilskud til specifikke udgifter, f.eks. tandlægeregninger, iPads- eller computer til brug på ungdomsuddannelserne og lignende
  • at fjerne eller nedbringe den ”usynlige” brugerbetaling i skole- og fritidsordninger, f.eks. udgifter til lejrskole, kantine eller lignende.