9. Folkeskolen

Vores samfund stiller store krav til børn og unges selvstændighed, kreativitet, evne til at samarbejde og faglige viden. Dette skal afspejles i undervisningen, og undervisningslokalerne skal tilpasses til moderne undervisningsformer med plads til arbejde i mindre grupper, projektarbejde, inddragelse af de udendørs rammer osv. Vi støtter arbejdet i Gladsaxe med Fremtidens skole, hvor lokalerne udformes, så mere undervisning kan foregå fleksibelt på tværs af klasser på samme årgang. Men det er afgørende at bevare klassen som grundstruktur med et overskueligt fællesskab for eleverne. Vi vil aktivt modvirke de negative konsekvenser af folkeskolereformen, bl.a. ved at arbejde for kortere skoledage, flere to-lærerordninger, bedre tid til forberedelse for det pædagogiske personale og mindre læringsmålsstyring og det alt for ensidige fokus på målbare resultater, herunder årlige tests.

Vi ønsker større lokalt og fagligt råderum til at tilrettelægge undervisningen og det pædagogiske arbejde og mere tid til de pædagogiske opgaver i stedet for unødvendig dokumentation, test og kontrol.

Pædagogisk udvikling skal især ske nedefra, hvor lærere og pædagoger skal være medbestemmende om de pædagogiske metoder, der anvendes i undervisningen, i modsætning til topstyrede projekter som ’synlig læring’.

Vi er imod byggeri af en ny skole på Ringbo-grunden som erstatning for Skovbrynet skole. De mange penge kan bruges bedre, f.eks. ved at forbedre skolevejen med en god cykel-gangbro over motorvejen, forbedring af udearealer omkring Skovbrynet skole, tilbud om idrætslinje eller lignende. Sammen med aktive forældreaktiviteter og flere børnefamilier i Bagsværdområdet kunne det skabe større søgning til skolen. Hvis skolen alligevel bygges, vil vi arbejde for, at alle kvaliteterne fra Skovbrynet skole, inkl. alle elever og personale fortsætter på den nye skole.

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at lærere og pædagoger får mere forberedelsestid og større medbestemmelse på de pædagogiske metoder, der anvendes i undervisningen
  • at der oprettes en pulje til faglig efteruddannelse af lærere og pædagoger
  • at der tildeles flere ressourcer til klasser med børn med behov for særlig støtte og mere efteruddannelse af lærere og pædagoger
  • at kapaciteten på skolerne udbygges med i alt 3-4 ekstra spor, så klassekvotienten kan sænkes til højst 24 elever
  • at der planlægges efter klasser på højst 23 elever (så der er plads til evt. tilflyttere), og at klassestørrelser på over 24 elever skal medføre ekstra to-lærer-timer
  • at klassestørrelser på over 24 elever skal medføre, at der ikke optages elever fra andre skoledistrikter
  • at indføre tilbud om supplerende faglig undervisning på nogle af de mest udbredte sprog blandt de tosprogede elever
  • at flere lærere får efteruddannelse i faget dansk som andetsprog.
  • at alle former for brugerbetaling i skole, SFO og klub omfattes af fripladsordninger, der sikrer en bedre social balance.