8. Daginstitutioner

Det er en forudsætning for børns udvikling og trivsel, at der er nok personale hele dagen og en høj andel af fagligt uddannede. Selvom Folketinget har vedtaget ”minimumsnormeringer”, så er der stadig lang vej til, at hvert enkelt barn og familie vil opleve, at der er god tid til børnene i Gladsaxe. Vi arbejder for reelle minimumsnormeringer, hvor kun det personale, der faktisk er sammen med børnene, tæller med i normeringen. Vores ambition er de samme som anbefalingerne fra de relevante organisationer, nemlig 3 børn pr. voksen i vuggestuen, 6 børn pr. voksen i børnehaven, og 9 børn pr. voksen i SFO. Der er desværre lang vej, men årtiers personalenedskæring er endelig bremset.

Forskningen er entydig og viser os også det, vi oplevede i praksis under corona. Nemlig at små børnegrupper, de samme velkendte voksne, flere pædagoger og bedre hygiejne løftede kvaliteten i institutionerne markant, selvom situationen var alt andet end optimal. Vi ønsker at holde fast i det, vi ved virker, for at give alle børn den bedste start.

Enhedslisten ønsker en kommune med stor forskellighed indenfor rækken af dagtilbud, der giver plads til, at hvert enkelt barn og familie kan trives og vokse Men et flertal i det nuværende byråd ønsker meget store daginstitutioner på bekostning af de små institutioner og skovgrupperne. Det er en forkert vej at gå, fordi forskellige børn kalder på forskellige typer af institutioner og skoler. I stedet for at bygge kæmpeinstitutioner, som den på Grønnegården, vil vi arbejde for flere skovbørnehaver og udflytterinstitutioner, fordi vi på den måde både sikrer, at børnene kommer ud i naturen og samtidig mindsker behovet for at etablere nye, store børnehuse. Det er svært at finde plads i kommunen til de nye store institutioner, og resultatet kan desværre blive, at man går på kompromis med grundenes støjgener, eller at der bygges i kommunens sparsomme grønne områder.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der bevares og etableres flere små daginstitutioner med 4-6 børnegrupper, som alternativ til de mange store, nybyggede institutioner
 • at eksisterende små, veldrevne institutioner renoveres, så de lever op til nyere energikrav og sikrer et godt inde- og udemiljø for børn og personale, ligesom man valgte at gøre med Bagsværd Børnehave
 • at der etableres flere udflytterinstitutioner og skovbørnehaver
 • at der ansættes mere personale i daginstitutionerne og andelen af uddannet personale skal op på 80% for at sikre kvaliteten
 • at det bliver lettere for pædagogiske ledere at få tildelt ekstra ressourcer og sociale normeringer til børn, der har brug for det
 • at der tilknyttes socialrådgivere til institutionerne, herunder også skolerne, for at skabe bedre muligheder for at hjælpe børn, der er udsatte
 • at afskaffe lukkeuge(r) i dagtilbud, SFO og klub
 • at forældredemokratiet i daginstitutioner og skoler styrkes og i højere grad høres i lokalpolitiske sager
 • at der afsættes midler til, at flere pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter kan tage merituddannelsen sideløbende med deres arbejde på nedsat tid
 • at daginstitutioner og legepladser indrettes, så de stimulerer aktiv leg
 • et øget samarbejde mellem dagtilbud, herunder især dagplejer, og kulturtilbud og aktivitetshaller i kommunen, så de i højere grad får gavn af kommunens haller, pladser og offentlige rum
 • at alle institutioner serverer klimavenlig mad og opnår det økologiske guldmærke (over 90% økologi).