6. Et trygt liv i lokalsamfundet

6.1 Økonomisk tryghed og værdighed for alle

Mennesker, der er trængte på grund af sygdom, funktionsnedsættelse, arbejdsløshed eller permanent ophør på arbejdsmarkedet, bør hjælpes til at kunne opretholde et trygt og anstændigt liv.
Gladsaxe skal sikre borgerne mulighed for at få en let tilgængelig, professionel og korrekt vejledning om muligheder og rettigheder, bl.a. om relevante tilskud og støtteordninger.

Det betyder, at kommunen skal gøre en særlig jobrettet indsats over for borgere, der overgår til de nye, lave kontanthjælpssatser, så borgerne enten får et reelt jobtilbud eller hurtigt får det rigtige tilbud om uddannelse eller opkvalificering med tilhørende økonomisk støtte.

Sagsbehandlingen skal være sammenhængende og uden unødigt bureaukrati, så borgeren kan bruge sine ressourcer på at forbedre sin situation. Mennesker, der er kommet i en vanskelig situation, skal mødes med respekt og en anerkendende tilgang, der befordrer et samarbejde med fokus på et fælles mål.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at kamp mod ulighed på alle niveauer bliver et centralt tema i lokal Gladsaxepolitik
 • at der sikres en koordineret og effektiv sagsbehandling, så unødig ventetid og bekymring undgås
 • at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem færre sager pr. sagsbehandler, dvs. 25 til 50 sager afhængig af kompleksitet
 • at jobcenterets medarbejdere via efteruddannelse og supervision kan yde en respektfuld og anerkendende indsats overfor ledige og syge borgere
 • at medarbejdere i kommunens forvaltninger opdateres om ny lovgivning

6.2 Voksne med handicap

Mennesker med såvel psykiske som fysiske funktionsnedsættelser skal uanset alder behandles i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes Handicappolitik , (2013-2018):

Gladsaxe Kommune skaber rammer for, at børn, unge og voksne med handicap kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår.

Borgerens selvbestemmelse og medbestemmelse skal respekteres, og hjælpen gives med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker. Det enkelte menneske skal have stor indflydelse på, hvor meget, hvordan og hvornår tilbuddene gives – også når det drejer sig om forebyggelse og træning. Enhedslisten er positiv over for brugen af velfærdsteknologi og målrettet træning med sigte på at gøre borgeren i stand til at klare flere opgaver selv, så længe det foregår ad frivillighedens vej og i samarbejde. Men det må aldrig misbruges til at forringe den menneskelige kontakt og omsorg over for mennesker, som er plagede af ensomhed, angst eller utryghed.

Mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap har krav på hjælp fra veluddannet personale. Den frivillige indsats kan være et godt supplement, ikke mindst til at skabe netværk og øge livskvaliteten hos den enkelte. Men den kan og må ikke træde i stedet for det professionelle personale.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at det offentlige rum gøres mere handicapvenligt
 • at der er højt kvalificeret personale til at sikre rettidig, tilstrækkelig og respektfuld hjælp til borgere med særlige behov
 • at sagsbehandling foregår i tæt samarbejde med den handicappede og pårørende
 • at der handles koordineret og effektivt, så borgere ikke oplever lange ventetider i uvished; der skal være større sammenhæng i indsatsen og færre skift mellem socialrådgivere og fagpersoner
 • at der oprettes handicapvenlige boliger/bofællesskaber tilpasset forskellige målgrupper, som de har råd til at bo i
 • at kommunen øger indsatsen for oprettelse af fleksjob – både i kommunen og på de lokale arbejdspladser
 • at veje og trafikforhold forbedres, så det bliver lettere for borgere med funktionsnedsættelser at komme rundt i kommunen

6.3 Ældre

Enhedslisten støtter, at der ydes kvalificeret genoptræning og hjælp til selvhjælp til de ældre og andre hjemmehjælpsmodtagere, der selv ønsker det. Men det er helt afgørende for Enhedslisten, at rehabilitering og genoptræning sker ud fra den ældres eget ønske og behov, og at der fortsat bevilges den nødvendige hjælp, til de borgere der har behov for det.

Vi ønsker at udvide klippekortsordningen med opsparing af fleksibel hjemmehjælp til de svageste borgere, hvor den enkelte selv kan bestemme, hvad tiden med hjemmehjælperen skal bruges til.

Der er brug for mere personale, så der bliver mere tid til den enkelte borger. Der skal afsætte en pulje til efteruddannelse af personale, så alle har de nødvendige faglige kvalifikationer, f.eks. til at arbejde med demensramte borgere.

I den forløbne valgperiode er der indført organiseret vejledning i tandpleje på plejecentrene, men ifølge tandlægeforeningen er der ca. dobbelt så mange, der har behov for omsorgstandpleje end dem, der i dag visiteres til ordningen.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at medvirke til at skabe en folkelig debat om indholdet af det kommende Sundhedshus
 • at klippekortordningen igen udvides til flere målgrupper, der kan få gavn af ordningen
 • at rehabilitering altid bør være frivillig, og at en afvisning af rehabilitering ikke må føre til reduktion eller fjernelse af hjemmehjælpstimer
 • at omsorgstandplejens målgruppe udvides
 • at der tilbydes hjælp til den lovbestemte, borgerrelaterede kommunikationsteknologi, der benyttes i kommunen, f.eks. i forbindelse med ansøgninger om hjælp, oprettelse af E-boks, adgang på Borger.dk, netbank/Nem-konto, udlån/aflevering af bøger på biblioteket m.m.

6.4 Det nære sundhedsvæsen

Ulighedens ultimative ansigt er ulighed i levetid og ulighed i at kunne leve i den basale tryghed, som sundhed giver. I Gladsaxe får vi et Sundhedshus, men hvad skal det indeholde? Enhedslisten har ingen færdige løsninger, men det er centralt, at Sundhedshuset skal bidrage til, at borgerne i Gladsaxe rent faktisk oplever, at huset bringer sundhedsvæsenet nærmere borgerne. Huset skal bruges aktivt til at mindske uligheden i sundhedssystemet, og det skal prioritere en forebyggende sundhedsindsats. Sundhedshuset vil også kunne indgå i samarbejde med det lokale Jobcenter i bestræbelserne på at afklare, om borgere med komplekse psykiske eller fysiske problemer har mulighed for at udføre arbejdsopgaver i jobsammenhæng.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at det kommende sundhedshus skal være tilgængeligt og attraktivt også for borgere med handicap
 • at kommunen udnytter alle muligheder for at yde støtte til medicinudgifter for lavindkomstgrupper for at modvirke ulighed i sundhed
 • at kommunen fastholder og udbygger brugen af sundhedsambassadører fra de etniske minoriteter og oplysning om sundhedstilbud og forebyggelse af sygdomme på de mest udbredte fremmedsprog
 • at kommunen sikrer professionel tolkebistand ved lægebesøg og indlæggelser, hvis det er nødvendigt for at sikre vigtig kommunikation om den korrekte diagnose og behandling
 • at der ydes støtte til billige folkekøkkener i de udsatte boligområder med inddragelse af borgerne, for at styrke sociale fællesskaber og modvirke ulighed i sundhed