4. Bedre bymiljø

4.1 Bæredygtig byudvikling

Gladsaxe er inde i en udvikling, hvor der kommer flere boliger og erhvervsbyggeri. Det sker især ved omdannelse af ældre industriområder, og langs med Ring 3, hvor den kommende letbane giver mulighed for tættere byggeri i de stationsnære områder. Enhedslisten ser flere positive ting i denne udvikling, såfremt der konsekvent planlægges med sigte på bæredygtige løsninger.
Det betyder bl.a., at når der bygges tæt med begrundelsen i nærhed til kollektiv trafik, så skal der afsættes mindre areal til parkering af biler, fordi forventningen er, at flere skal benytte den kollektive trafik.

Boligbyggeriet skal planlægges med trafiksikre lokalveje, hvor børn kan færdes og lege trygt. Der skal placeres flere delebiler i boligområderne, så parkeringsarealerne kan reduceres og dermed give plads til flere grønne, rekreative fællesarealer og faciliteter til sociale aktiviteter. De nye kvarterer skal etableres som lavenergibyggeri med solceller og grønne tage, og med udnyttelse af regnvandet til at skabe spændende byrum.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at udvikle mere åbne og levende byrum, der inspirerer til aktivitet og fællesskab med andre mennesker
 • at helhedsplaner og lokalplaner tager udgangspunkt i mennesker og byliv før biler, for at skabe mere levende, trygge og bæredygtige lokalområder
 • at der skabes flere attraktive grønne torve og steder med plads til social aktivitet i de forskellige lokalområder
 • at der sker en fortsat udbygning af gang-, motions- og cykelstier mellem kommunens grønne områder
 • at der plantes flere træer i kommunen, gerne frugttræer, på velegnede steder
 • at der skabes større variation i beplantningen langs veje og pladser

4.2 Boligpolitik

Gladsaxe er en mangfoldig kommune med stor variation i forhold til alder, uddannelse, indkomst, familietyper og etnisk oprindelse. Det er vigtigt for Enhedslisten, at der fortsat findes boliger, som matcher alle borgeres forskellige behov. Vi går ind for sociale helhedsplaner, der forsøger at skabe mere levende og mangfoldige boligområder. Og vi er imod nedrivning af alment boligbyggeri, salg til ejerboliger og opførelse af ejerboliger i de almene boligforeninger.

Vi vil afsætte flere ressourcer til et klimasamarbejde mellem kommunen og boligselskaber, som sikrer, at flere boligforeninger kommer i gang med at energirenovere og opsætte solceller.

Enhedslisten mener, at fleksibel udlejning er et dårligt redskab til at løse boligsociale problemer. Udsatte borgere har også ret til en bolig. Som minimum skal de mennesker, der ikke får den bolig, de står først i køen til, sikres ret til en anden bolig, så de ikke kommer til at stå længere tid på venteliste. Eller man kunne lave forsøg med at reservere en andel af de ledige boliger i de øvrige boligområder til udsatte borgere.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at der bygges flere almene boliger og lejeboliger i kommunen, og etableres flere ældre- og handicapvenlige boliger
 • at der reserveres mulighed for oprettelse af bofællesskaber i de nye boligområder, da disse er svære at etablere i de eksisterende boligafdelinger
 • at den kommunale anvisningsret til boliger bruges som et aktivt element i integrationen, og til at sikre boliger til borgere, der springes over på ventelisten til en almen bolig pga. reglerne om fleksibel udlejning
 • at der skabes attraktive grønne torve og butiksområder i de forskellige lokalområder
 • at antallet af ungdomsboliger og små billige boliger i kommunen fastholdes, så længe der er et stort behov – ikke mindst i lyset af de nye fattigdomsydelser
 • at give mulighed for flere mindre boliger i form af dobbelthuse huse eller to-familieshuse i villakvartererne for at få mere blandede boligområder

4.3 Trafik

Trafikbelastningen i Gladsaxe erhvervskvarter (primært Vandtårnsvej/Gladsaxe Møllevej) er på to år fra 2013 til 2015 steget fra 33.000 til 39.000 daglige bilpassager! En forøgelse på næsten 20% – alle kan sige sig selv, at det ikke kan klares med mere asfalt – der er simpelthen ikke plads.
Der skal satses på bedre og billigere kollektiv trafik. Derfor har Enhedslisten i mange år arbejdet for en letbane på Ring 3, og på andre strækninger i Hovedstadsområdet, og vi glæder os over at det snart bliver til virkelighed.

Cyklen er det mest grønne transportmiddel, og derfor skal Gladsaxe fortsætte arbejdet for at blive en endnu bedre kommune for cyklister. Lige nu er turen kommet til etablering af de sidste skolecykelstier og herefter at sikre og vedligeholde cykelstierne. Indsatsen har givet gode resultater, bla. at Gladsaxe Kommune i 2016 havde den fjerdestørste andel af cykelpendlere (22%), og at 75% af kommunens skolebørn enten går eller cykler til skole. Enhedslisten vil arbejde for at endnu flere bruger cyklen i hverdagen.

Effektiv infrastruktur med fokus på offentlig transport og gode cykelforbindelser er i øvrigt et væsentligt argument fra de virksomheder der etablerer sig i Gladsaxe.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at binde kommunen bedre sammen med kollektiv transport og øge antallet af afgange og stoppesteder, så det er nemt at komme fra den ene del af kommunen til den anden.
 • at forbedre den kollektive trafik i hele hovedstadsregionen, bla. ved at satse på letbaner og hurtigbusser til at forbinde S-togenes “fingre”
 • at der indføres busbaner på de større veje, så busserne kan komme hurtigere frem.
 • at forbedre vilkårene for cyklister ved bedre cykelstier og cykelparkeringer ved knudepunkter som stationer og lignende. Vi vil fortsat have fokus på at skabe sikre skoleveje, så det bliver sikkert for børnene at cykle til skole
 • at cykler kan tages med i letbanen
 • at fremme delebilsordninger centrale steder i kommunen
 • at kommunen går imod planer om nye motorveje og andre udvidelser af statsvejene i Gladsaxe og resten af regionen, f.eks. udbygning af Ring 4
 • at der fortsat arbejdes med støjdæmpende foranstaltninger ved de eksisterende hovedfærdselsårer
 • at der indføres miljøzoner i flere boligområder i Gladsaxe, således at den miljøbelastende lastbilstrafik ledes udenom