3. Et grønnere Gladsaxe

3.1 Grøn omstilling

De produkter, vi forbruger, følges af en enorm skygge af rovdrift på ressourcer, forurening og affald. Hver dansker producerer over et halvt ton affald om året. Vi skal skrotte den nuværende brug og smid væk-økonomi, hvor mange produkter har alt for kort holdbarhed. Det er nødvendigt at gennemføre en grøn omstilling, der sætter holdbare produkter i centrum og sikrer en bæredygtig anvendelse af råstoffer gennem effektive produktionsprocesser og genanvendelse. I Gladsaxe kan vi allerede nu tage fat på omstillingen frem mod større genanvendelse af ressourcerne.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at kommunen skærper sin grønne indkøbspolitik med krav om lav miljø- og ressourcebelastning ved fremstilling, transport og brug, samt lang holdbarhed og mulighed for reparation, genbrug og genindvinding
 • at kommunen udbygger affaldsordningerne med øget kildesortering af affaldet i hovedtyper som f.eks. metal, papir og plastic med sigte på genanvendelse – også i de kommunale institutioner
 • at kommunen opretter og fremmer tøj- og værktøjsbiblioteker, reparationsværksteder, genbrugsbutikker, byttemarkeder og andre dele- og genbrugsaktiviteter, evt. som socialøkonomiske virksomheder
 • at kommunen iværksætter og støtter omfattende oplysning om mere klima- og miljøvenligt forbrug
 • at der etableres et fælleskommunalt anlæg i Hovedstadsområdet til bioforgasning af det grønne affald uden iblanding af gylle, så restproduktet kan bruges som jordforbedringsmiddel i økologisk landbrug
 • at kommunen støtter oprettelse af flere byhaver og dyrkning af økologiske produkter på kommunal jord

3.2 Klimaindsats

Enhedslisten har konsekvent arbejdet for en ambitiøs CO2-handlingsplan for Gladsaxe Kommune med mål om 40% CO2-reduktion i 2020 i overensstemmelse med FN’s anbefalinger. Dette mål er nu godt på vej til at være nået, men indsatsen skal øges i den kommende periode. Der er kun få årtier til helt at standse udledningerne af drivhusgasser for at sikre de kommende generationer mod katastrofale klimaforandringer. En stor del af CO2-reduktionen i Gladsaxe skal opnås ved energirenovering af kommunens bygninger, private boliger og virksomheder – dette er en indsats, som også vil skabe nye job. Men der skal også øget fokus på at reducere CO2-udledningerne gennem ændrede forbrugsmønstre og at øge livskvaliteten gennem social omfordeling, kortere arbejdstid og mere fritid frem for mere forbrug.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at kommunen øger indsatsen med energirenovering af kommunale bygninger og afsætter flere ressourcer (inkl. personale) til systematisk at hjælpe virksomheder og boligkvarterer med at komme i gang med energirenovering
 • at alt kommunalt byggeri skal udføres som lavenergiklasse 2020- (passiv-hus-standard) eller CO2-neutralt byggeri, med anvendelse af genanvendelige materialer, grønne tage og vedvarende energi
 • at reducere CO2-udledning fra trafikken ved at udbygge den kollektive trafik, fremme samkørselsordninger og delebiler, og skabe bedre vilkår for cyklister og fodgængere
 • at fremme omstillingen til vedvarende energi, bl.a. ved at gå foran og etablere solceller på alle velegnede kommunale bygninger, og yde råd og vejledning til opsætning af solceller på private og almene boliger
 • at kommunen udbygger fjernvarmenettet og anvender sine bestyrelsesposter i fjernvarmeselskaberne til at udfase forbrænding af affald og biomasse (primært træpiller), og i stedet omstiller fjernvarmeforsyningen til reel vedvarende energi som f.eks. solvarme og geotermi

3.3 Natur

Gladsaxe skal have mere natur og større variation i kommunens grønne områder. Et grønnere Gladsaxe med flere naturområder og mindre beton vil forbedre de rekreative muligheder for byens borgere og sikre livsbetingelserne for planter og dyr. Naturområder beskytter også mod oversvømmelser ved at opsuge regnvandet fra de mere ekstreme nedbørsmængder, vi kan forvente fremover som følge af klimaforandringerne. Den eksisterende natur skal bevares og udvikles. Det er samtidig vigtigt at etablere flere små grønne pletter i de bebyggede områder, grøftekanter, grønne hegn og vandløb, der bidrager til mere varieret natur og forbedrer mulighederne for, at dyr og planter kan sprede sig fra ét levested til et andet.

Enhedslisten ønsker at fremme kvæg- og fårehold til naturpleje i Høje Gladsaxeparken og langs Kagsåen, i lighed med fåreholdet i Radiomarken. Vi vil arbejde for bedst mulig beskyttelse af den eksisterende natur i forbindelse med den forestående opgradering af rostadion ved Bagsværd sø.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde for:

 • at der gennemføres naturgenopretningsprojekter, f.eks. omkring Kagsåen, kombineret med udnyttelse af regnvand fra separatkloakerede veje
 • at vandkvaliteten forbedres i bl.a. Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Utterslev Mose ved at stoppe overløb fra kloakkerne ved større regnskyl
 • at nedgravede eller rørlagte vandløb fritlægges som led i afledning af regnvand
 • at kommunens tillader en mere “vild” udvikling af de grønne områder i byen, “Vild med vilje”, for at og opnå en mere varieret natur