På vej mod et klimavalg?

– Klimakrisen har alt med mennesker at gøre: Ulighed. Klimaflygtninge. Borgerkrige om drikkevand…

Det sagde Mai Villadsen i sit oplæg, da Enhedslisten afholdt klimadebat på Hovedbiblioteket den 11. september 2018. Mai Villadsen er folketingskandidat for Enhedslisten og med egne ord en af de mange unge, som de seneste år har fået øjnene op for kampen om klimaet.

– 97 procent af klimaforskerne er enige i, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og næsten ingen publiceret forskning modsiger det. Alligevel går det alt for langsomt med at handle, konstaterede Palle Bendsen, som i mange år har været klimapolitisk aktiv i miljøbevægelsen NOAH.

Efter 200 år med industriel vækst fodret med billige fossile brændsler er kloden bragt i en tilstand med stadig mere voldsomt vejr, oversvømmelser, hedebølger, tørker og brande.

Palle Bendsen gav et historisk rids: fra dengang de videnskabsfolk begyndte at studere drivhuseffekten i 1800-tallet, til FN’s klimakonvention i Rio 1992 og den lange række af COP-forhandlinger uden afgørende handling bag ordene om “fælles, men differentieret ansvar”, alt imens den globale udledning af drivhusgasser er fortsat med at vokse.

Hvor travlt har vi?

Palle Bendsen lagde ikke skjul på, at det kun kan gå for langsomt med at bringe udledningerne i nul, og at de meget omtalte 2 grader ikke er en betryggende grænse.

Ødelæggelserne rammer allerede millioner af mennesker nu, hvor klimaet i gennemsnit er opvarmet 1 grad i forhold til før industrialiseringen.

– Paris-aftalen i 2015 var en succes for diplomatiet, men en katastrofe for mennesker og miljø. Med de frivillige bidrag fra aftalen styrer verden mod 3-4 graders temperaturstigning i gennemsnit.

Desuden vil vi, hvis vi fortsætter ad den vej, ramme såkaldte tipping points, hvor opvarmningen uigenkaldeligt forstærker sig selv – som når den arktiske havis smelter, eller når permafrosten tør.

Palle Bendsen, NOAH

– Det afgørende er ikke mål for 2050, men hvor store mængder drivhusgasser der hobes op i atmosfæren: den akkumulerede udledning, understregede Palle Bendsen.

– Derfor er det kraftige reduktioner her og nu, det handler om.

Det, politikerne mener med Paris-aftalens mål om at holde opvarmningen et godt stykke under 2 grader og bestræbe sig for at begrænse den til 1,5 grader, bygger desværre på en fantasi. Den hedder BECCS: bioenergi med CO2-lagring. Problemet er, at denne teknologi ikke er udviklet, og at løsningen ville kræve, at man lagde beslag på dyrkbare arealer mindst på størrelse med Indien.

– Den eneste chance for at holde os under 2 graders opvarmning er at sætte fuld fart på reduktion af energiefterspørgslen de næste 10-15 år, konkluderede Palle Bendsen.

For godt ti år siden tog NOAH initiativ til en kampagne for en stærk klimalov. Det vil sige en lov, der sætter klimahensynet øverst gennem bindende budgetter for at nedskære udledningerne år for år.

Enhedslisten stillede forslaget i Folketinget, og under Thorning-regeringen blev der faktisk vedtaget noget, der blev kaldt en klimalov, sammen med de Konservative.

– Men det var kun en svag skygge af det oprindelige forslag. Det eneste konkrete indhold var oprettelsen af et klimaråd, sagde Palle Bendsen.

Nu er kravet om en ny klimalov, der fastsætter bindende mål i alle sektorer, med i oplægget 100 dage med Enhedslisten.

– NOAH står til rådighed med ideer for et nyt forsøg, sagde Palle Bendsen og bemærkede, at der på det seneste har lydt positive meldinger om en klimalov også fra SF og Alternativet.

Forslag for et klimavenligt Danmark

Mai Villadsen, folketingskandidat for Enhedslisten i Nordsjælland, og aftenens anden oplægsholder, mente også, at klimapolitikken vil være et område, hvor oppositionen vil kunne samarbejde om en anden politik end Løkke-regeringens.

– Danmark er ingen klimaduks, men i verdenstoppen med udledninger målt per indbygger, slog Mai Villadsen fast. Hun kritiserede regeringens uklare mål om et “lavemissions-samfund” i 2050 og dens manglende plan for at nå dertil.

Enhedslisten arbejder for, at Danmark skal udlede nul drivhusgasser netto i 2040, med total udfasning af kul i 2025 og al fossil energi ude af energiforsyningen i 2030. Nordsø-udvindingen skal udfases, for ellers bidrager vi ikke til, at mindst 80 procent af de fossile reserver bliver i undergrunden – og uden det overskrides de 2 grader.

Som kernetiltag nævnte Mai Villadsen blandt andet:

  • Landbrug: CO2-afgift. Udtagning af jorder til natur.
  • Transport: Forbud mod nysalg af benzin- og dieselbiler, store udbygninger og prisnedsættelser i den kollektive trafik og elektrificering.
  • Energiforsyning: mindst 5 nye vindmølleparker i de kommende år. I stedet for biomasse skal der satses på solceller, store varmepumper og geotermi.
  • Energibesparelser: Anlægsloftet over kommunerne skal ophæves, så de kan investere i energirenovering, solceller m.m.

For at afgifter ikke rammer socialt skævt, skal der ifølge Enhedslisten kompenseres ved at hæve bundfradraget og på andre måder.

For Mai Villadsen handlede det også om, at vi skal leve på en anden måde. Måske skal vi arbejde mindre, bruge mere tid på teater, samvær, natur m.m., og mindre på at købe nyt tøj osv.

– Det er helt sikkert, at en kapitalistisk verden baseret på vækst ikke er bæredygtig, hvis vi vil have en Jord, hvor der kan bo mennesker om 100 år.

Hvad gør vi i Gladsaxe?

Gladsaxe er kommet et stykke af vejen med at nedbringe sin CO2-udledning, men der skal gøres meget mere, fortalte Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten og næstformand for Miljøudvalget i Gladsaxe.

Kommunen har som virksomhed, altså skoler, rådhus osv., reduceret sin CO2-udledning med 48 procent fra 2007 til 2017. For kommunen som geografisk område er der ikke sket nær så meget. Især halter det med trafikken, hvor afbrændingen af motorbrændstof næsten ikke er reduceret fra 2010 til 2017.

– Men statistikken viser heller ikke udledningerne fra produktionen af varer, der importeres, eller udledningerne fra rejser, mindede Trine Henriksen om.

– Vi vil ændre på leve- og forbrugsmåderne, sagde Trine og pegede på en række tiltag, som kommunen bør tage fat på eller sætte mere fart på:

– Flere cykelstier og indførelse af bycykler

– Energirenovering af bygninger – hvor det er nødvendigt at bekæmpe anlægsloftet

– Solceller – hvor vi også er oppe mod regeringens nye, stramme solcelleregler

– Samkørsel af varer (citylogistik) med elvarevogne til rådhuset

– Skærpet grøn indkøbspolitik

– Øget støtte til energiprojekter i boliger og erhverv

– Pulje til lokale projekter om grøn omstilling

– Støtte og vejledning til deleordninger, f.eks. værktøjsbiblioteker.

Bæredygtighed skal være reel, ikke et reklameord eller noget med at se godt ud i forhold til andre kommuner, pointerede Trine Henriksen.

Hun advarede også mod byrådsflertallets støtte til en Ring 5-motorvej, selv om det rigtig nok kan trække noget trafik uden om Gladsaxe og pynte på den lokale CO2-statistik – på kort sigt.

 

Læs mere:

NOAHs klimasider

NOAH Klimaretfærdighed og Energi

Enhedslistens grønne program vedtaget på årsmødet 2018

Enhedslisten Gladsaxes politik for Et grønnere Gladsaxe og Bedre bymiljø, herunder trafik