Frø i barnehånd - natur

Budget 2019-22: Mere grøn omstilling og flere ressourcer til børn og unge med autisme

Den mest afgørende grund til, at Enhedslisten har valgt at gå med i budgetaftalen, er, at budgettet indeholder en række vigtige sociale og miljømæssige forbedringer, som vi er meget tilfredse med.

Det lykkedes at komme igennem med vores forslag på nogle vigtige områder, som vi har kæmpet for i adskillige år. I år var der for første gang flere partier, der insisterede på forbedringer indenfor inklusion af børn med særlige behov og vilje til at reducere bufferpuljen til fordel for reelle serviceforbedringer.

Der er dog også nogle ting, som vi ikke bestemt ikke støtter. Der er f.eks. en stigning i forældrebetalingen i SFO og klub og endnu en nedsættelse af skatten – se oversigten over de vigtigste elementer af budgettet nedenfor.

Flere ressourcer til børn og unge med autisme

Der skal gennemføres en analyse af, om der er de rigtige og tilstrækkelige tilbud – både på skoleområdet og for unge voksne. Desuden skal der fokus på bedre støtte og rådgivning til familier med støttekrævende børn. Det er et vigtigt gennembrud, at der nu er en erkendelse af, at tilbuddene er utilstrækkelige, og at der er behov for at afsætte penge til forbedringer af inklusion på skoleområdet. Det har Enhedslisten foreslået ved de sidste mange års budgetforhandlinger. Der er afsat 2,5 mio. i 2019, og derefter 4 mio. årligt.

Flere ressourcer til grøn omstilling

Puljen til grøn omstilling og indsats mod klimaforandringer blev fordoblet og gjort til en fast pulje, så man kan planlægge indsatser for mere end et år ad gangen. Puljen skal støtte initiativer, der kan sætte langt mere fart på den grønne omstilling i kommunen som helhed. Puljen er på 1 mio. kr. årligt og erstatter den tidligere anlægspulje for CO2-handlingsplanen på 0,5 mio.

Udnyttelse af bufferpuljen til reelle serviceforbedringer

I Gladsaxe er der siden 2012 hvert år afsat godt 30 mio. til en bufferpulje, som skal forhindre sanktioner for at overskride servicerammen. Men puljen bliver aldrig brugt, og det betyder, at Gladsaxe (og mange andre kommuner) hvert år bruger færre penge, end servicerammen faktisk tillader. Derfor har vi i mange år foreslået at reducere puljen til fordel for reelle serviceforbedringer.  Det er tidligere blevet pure afvist, men i år lykkedes det så endelig. Og selv om 5 mio. ikke er meget, så er det et vigtigt, principielt skridt.

Sammen med de øvrige forbedringer i budgettet vurderer vi, at det samlet set er en god aftale, med mange forbedringer, som trækker i en rød og grøn retning.

De vigtigste elementer i budgettet

Gode prioriteringer i borgmesterens budgetudspil, som også er kommet med i den endelige aftale:

 • Indsats i udsatte boligområder med målrettet vejledning for at få flere unge til at tage en uddannelse og få flere langtidsledige i arbejde
 • Øget budget til voksne med handicap
 • Pulje på i alt 8 mio. til at plante flere træer
 • Indførelse af affaldssortering i alle kommunens skoler, børnehuse og seniorcentre
 • Intensive læringsforløb for udsatte elever
 • Videreførelse af psykologisk rådgivning for unge og etablering af tilbuddet “Headspace”
 • Yderligere 70 mio. til indretning af bedre undervisningsmiljøer på skolerne
 • Yderligere 35 mio. til etablering af flere daginstitutionspladser til det stigende børnetal.

Forbedringer, der kom med i løbet af forhandlingerne:

 • En analyse af tilbuddene til børn og unge voksne med autisme, både i skolen og i voksenlivet, samt et øget budget på 2,5 mio. i 2019 og derefter 4 mio. årligt til at forbedre tilbuddene på baggrund af analysen
 • Bedre støtte og rådgivning til familier til børn med særlige behov
 • En fast årlig pulje på 1 mio. til grøn omstilling, der erstatter den tidligere pulje til CO2-handlingsplanen på 0,5 mio.
 • 0,35 mio. til analyse af muligheder for at forbedre vandkvaliteten i Bagsværd Sø
 • 0,2 mio. årligt til hjælp til senfølger efter hjernerystelse
 • I alt 0,9 mio. til mere lys på cykelstierne langs Hillerødmotorvejen
 • Støjpulje på 0,4 mio. årligt
 • 1 mio. til udvikling af en strategi i dialog med borgerne om, hvilken type by Gladsaxe skal være
 • Tilsagn om ressourcer til øget normering i børnehuse i udsatte områder, med fokus på Mørkhøj, såfremt kommunen ikke får del i den foreslåede pulje på finansloven
 • Reduktion af servicerammepuljen (bufferpuljen) med 5 mio. årligt, så pengene i stedet anvendes til reelle serviceforbedringer.

De mest kritiske finansieringsforslag, som det ikke lykkedes at få fjernet:

 • Reduktion af puljen til cykelstier og trafiksikkerhed med 2 mio. i 2022 for at finansiere puljen til flere træer
 • Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO og klub med henholdsvis 35 og 5 kr. om måneden, udover den generelle prisregulering
 • ”Effektiviseringer” indenfor administrationen og driftsafdelingen, i alt 2,3 mio. årligt
 • Besparelsen på 0,76 mio. årligt på skolekantinerne, som reelt er en rammebesparelse på skolernes budget.

 

Læs budgetaftalen på kommunens hjemmeside