Barn, der holder et hjerte op mod himlen

Enhedslistens udspil til budgetforhandlingerne – Gladsaxes budget 2020-23

Aftalen mellem den nye S-regering og støttepartierne giver grund til optimisme forud for budgetforhandlingerne. Aftalen lægger op til forbedringer af velfærden på en række områder, blandt andet minimumsnormeringer i daginstitutionerne, regulering af kommunernes økonomi i forhold til det voksende antal børn og ældre, og ambitiøse mål for klimaindsatsen, hvor kommunerne også spiller en vigtig rolle.

På den baggrund foreslår vi nogle væsentlige forbedringer af velfærden på en række områder, og en række forslag til nye klimaindsatser, der skal bidrage til at nå målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

1. Børn og voksne med særlige behov

I budget 2019 blev der afsat 4 mio. kr. årligt i til udvidet indsats for børn og unge med autisme. I den gennemførte analyse er der identificeret en række behov for nye tilbud, forbedring af normeringer i specialtilbud, efteruddannelse af personalet og oprettelse af flere pladser. Analysen har fremlagt en række forslag, hvoraf kun en del kan finansieres indenfor de 4 mio. kr. Derfor er der behov for at afsætte yderligere beløb på området.

Der bør gennemføres en analyse af tilbud til børn og unge med andre typer diagnoser end autisme.

2. Øget klimaindsats

Inden 2020 skal byrådet fastlægge det nye mål for kommunens klimaindsats, og det skal naturligvis følge det nationale mål om 70 % CO2-reduktion i 2030. Det vil kræve en styrket indsats, hvor der især er behov for en øget indsats for at nedbringe klimabelastning fra trafikken. Vi foreslå øget budget til følgende konkrete tiltag:

  • Tilslutning til de københavnske delecykler, bl.a. for at aflaste trafikken på Ring 3 under anlæg af Letbanen. Udgift ca. 1,5 mio. årligt.
  • Øget pulje til cykelstier og andre forbedringer for cyklister, bl.a. cykelparkering.
  • Opsætning af el-ladestandere i områder med leje- og etageboliger.
  • Øget pulje til kollektiv trafik til finansiering af flere afgange og skift til el-busser.
  • Et ekstra årsværk til en medarbejder til at igangsætte og støtte klimaprojekter for børn i skoler og dagtilbud, på de kommunale arbejdspladser og frivillige borgerprojekter.
  • Oprettelse af lokale køkkenhaver og skolehaver.
  • Nye tiltag indenfor affaldssortering, bl.a. mulighed for tekstiler til genanvendelse.

3. Bedre normeringer i dagtilbud

Vi forventer, at der fra Folketinget indenfor de kommende år afsættes penge til et generelt løft af normeringerne. Men på kort sigt ønsker vi at afsætte penge til forbedringer på enkelte områder:

  • To årsværk til naturvejledere/”grønne pædagoger”, der fungerer som ekstra normering samt ansvarlige for naturaktiviteter for kommunens daginstitutioner, der hver kan låne/booke disse et par gange årligt. Dette vil sikre, at alle børn kommer regelmæssigt ud i naturen (jf. læreplanstemaet om natur i den nye styrkede pædagogiske læreplan), samt at de to “grønne pædagoger” står for udvikling af naturforløb, så de øvrige pædagoger ikke skal bruge tid på planlægning.
  • Undersøge de praktiske muligheder for “overgangspædagoger” mellem børnehave og SFO, for at lette overgangen til skolen, især for børn med særlige behov.
  • Færre krav til dokumentation, for at pædagogerne kan få mere tid sammen med børnene.

4. Bedre normering i ældreplejen, særligt på demensområdet

Dette kræver samtidig en øget indsats for rekruttering til SOSU-uddannelserne og de faste stillinger. Der afsættes en pulje til tiltag, der kan gøre området mere attraktivt, f.eks. løntillæg, flere fuldtidsstillinger, større fleksibilitet i tilrettelæggelse af vagter eller andre tiltag, som besluttes i samråd med FOA.

5. Fattige børn

Der er 810 børn i Gladsaxe, der lever i fattigdom, ifølge tal fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd. Vi ønsker, at der afsættes ressourcer til at yde ekstra hjælp til disse familier, dels ved at afdække, hvilke faktorer der har bragt og fastholdt familien i fattigdom, og hvilke ting der kunne ændre på familiens situation, og dels ved aktivt at tilbyde familierne hjælp indenfor de muligheder, som findes i loven. Jobcenter og sagsbehandlere skal desuden sikre, at udsatte familier kontinuerligt gøres opmærksomme på deres muligheder i forhold til eksempelvis at søge om støtte til enkeltydelser og deres øvrige retslige muligheder (f.eks. mulighed for at søge aktindsigt i egen sag).

6. Tilbagevenden til ansættelse af borgerrådgiveren på fuld tid

I februar 2018 blev stillingen som borgerrådgiver nedgraderet til halv tid, så borgerrådgiveren også kunne varetage stillingen som DPO på halv tid. Evalueringen har vist, at en halvtidsstilling er utilstrækkelig, idet antallet af sager er gået ned, og borgerrådgiveren har måttet overlevere flere sager til forvaltningen i stedet for selv at følge op på dem.

7. Forbedring af jobcenterets arbejde

Vi foreslår, at der gennemføres en anonym brugerundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcenteret for at afdække brugernes oplevelse og tilfredshed med jobcenterets sagsbehandling og tilbud. Undersøgelsen varetages af et uafhængigt institut, med kombination af en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, om borgerne oplever, at de mødes med anerkendelse og forståelse for deres individuelle situation (som det jo er besluttet), og om jobcenterets tilbud og krav har ført til, at borgerne er kommet i job eller nærmere en jobafklaring.

Der afsættes ressourcer til videreuddannelse af medarbejderne, i overensstemmelse med anbefalingerne i Borgerrådgiverens seneste årsrapport.

8. Socialøkonomiske virksomheder

Der oprettes en tidsbegrænset stilling i 2-3 år til at koordinere indsatsen i forvaltningen og have kontakt med virksomheder. Stillingen finansieres ved, at flere borgere kommer i job.

9. Unge hjemløse

Der gennemføres en kortlægning af unge hjemløse i Gladsaxe, særligt i forhold til unge med misbrugsproblemer og psykiatriske diagnoser, samt af botilbud og social indsats for denne gruppe.

Finansiering

Forventning om øget bloktilskud og serviceramme

Vi forventer et større økonomisk råderum til kommunerne i den kommende økonomiaftale på baggrund af aftalerne i forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier. Der forventes bl.a. indført en demografisk regulering, så kommunerne kompenseres for de øgede udgifter til flere børn, ældre og borgere med handicap. Dette vil have stor betydning for Gladsaxe.

Nedlæg bufferpuljen

Der har i flere år været afsat en bufferpulje i budgettet, til at sikre mod sanktioner for overskridelse af servicerammen. Der har kun været et mindre træk på puljen i et enkelt år, men ellers har den blot betydet, at en betydelig del af servicerammen ikke blev udnyttet. Derfor har vi i flere år foreslået den nedlagt.

I 2019 blev puljen reduceret fra 32 mio. til 27 mio. kr. I lyset af at der hvert år er et samlet mindreforbrug på servicerammen i kommunerne, og med udsigten til flerårige økonomiaftaler, er der ikke behov for denne pulje, og de 27 mio. kan derfor i stedet udnyttes til reelle serviceforbedringer.