Enhedslisten foreslår forsøg med kortere arbejdstid

Der skal gennemføres et 2-årigt forsøg med 30-timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation på 1-2 kommunale arbejdspladser, gerne indenfor forskellige arbejdsområder. Det foreslår Enhedslisten i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger i Gladsaxe Kommune.

De offentligt ansatte i Danmark har et stort arbejdspres, og på mange arbejdspladser medfører dette et betragteligt sygefravær og høj personaleudskiftning. Dette ses også i Gladsaxe.

Erfaringer fra forsøg på offentlige arbejdspladser i Sverige viser, at man med lavere arbejdstid kan højne medarbejdertrivslen, sænke sygefraværet og opnå en bedre service for brugerne. Dette er både positivt for den enkelte, for arbejdspladsen og for den offentlige økonomi. Vi synes derfor, at det kunne være relevant for Gladsaxe Kommune at gennemføre tilsvarende forsøg.

Valg af arbejdspladser til forsøg med 30-timers arbejdsuge

Arbejdspladserne udvælges i samarbejde med de faglige organisationer og MED-udvalg.

Det prioriteres at udvælge arbejdspladser med højt sygefravær og/eller lav medarbejdertrivsel, og helst arbejdspladser indenfor forskellige fag. Det er en forudsætning, at medarbejdere og tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen selv ønsker at deltage i forsøget med kortere arbejdstid.

Økonomi

De ansatte får fuld lønkompensation, således at lønnen for 30 timer svarer til lønnen for en nuværende fuldtidsansat på 37 timer. Lønnen for ansatte på mindre end 30 timer reguleres tilsvarende med en faktor 37/30. Dette er udgiftsneutralt.

Der vil derimod være en ekstra udgift til at ansætte ekstra personale for at kompensere for den kortere arbejdstid. Dette vil medføre en ekstra lønudgift på ca. 19 % pr. ansat, som skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne. Til dette formål vil vi bede forvaltningen om at beregne udgiften for et forsøg på forskellige typer arbejdspladser.

Vi anslår, at udgiften vil ligge på omkring 4.5 mio. kr. pr. år for et forsøg, der involverer 50 ansatte.

Der vil dog være besparelser på kortere eller længere sigt i form af, at flere kommer i arbejde, lavere sygefravær og bevarelse af arbejdsevnen i længere tid på grund af mindre nedslidning.

Udgifterne til forsøget må ikke finansieres gennem forringelse af arbejdsvilkårene for de øvrige ansatte i kommunen.

“Mange oplever, at de har et mere og mere krævende arbejdsliv, og at de har svært ved at få jobbet til at hænge sammen med familielivet. Nedslidningen bliver også et stadig større problem, med den stadig stigende pensionsalder. 30-timers arbejdsuge vil give mere tid, mindre nedslidning og formentlig færre sygedage. Det er erfaringerne fra tilsvarende forsøg i Göteborg i Sverige, og som vores forslag også skal afklare. Det er helt centralt for os i Enhedslisten, at arbejdstid er noget, der skal aftales via overenskomsterne, og derfor er vores forslag netop et forsøg.”

Trine Henriksen, forslagsstiller for Enhedslisten

Møde om nedsat arbejdstid i kommunerne

Den 16. maj kl. 19 vil Enhedslisten i Gladsaxe være vært for et møde om nedsat arbejdstid på Gladsaxe Rådhus. Der vil blive tre indfaldsvinkler på spørgsmålet om arbejdstid: Et kommunalt med udgangspunkt i Enhedslistens forslag samt SF’s forslag om fleksibel arbejdstid. Derefter vil fagforeningsrepræsentanter diskutere, hvordan arbejdstidsspørgsmålet kan indgå de næste års overenskomstforhandlinger. Endelig kommer der et par folketingspolitikere for at runde, hvorledes diskussionen forløb i Folketinget. På mødet deltager Trine Henriksen – Enhedslisten, Serdal Benli – SF, Winnie Axelsen – HK Kommunal, Dennis Kristensen – FOA, Finn Sørensen – MF Enhedslisten og Josefine Fock – MF Alternativet.

Læs mere om mødet

Se også

Du kan læse mere om forsøgene i både Danmark, Sverige, Norge og andre lande hos Enhedslisten:

Tid til mere – job til flere

Ugebrevet A4 har beskrevet en række af de nordiske forsøg i denne artikel:

Arbejdspladser afprøvede 30 timers ugen. Sådan gik det

Britiske The Guardian har skrevet om Göteborgs forsøg:

Sweden sees benefits of six-hour working day in trial for care workers