Cyklister

Prioritér klimaindsatsen i budgettet!

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Borgmesterens budgetudspil indeholder flere gode initiativer, bl.a. at videreføre en højere rengøringsstandard, penge til forbedringer på ældreområdet og en pulje till at rekruttere og fastholde ansatte inden for velfærdsfagene.

Men der er også forringelser og alvorlige mangler. Fx er der ingen – ingen! – nye klimaindsatser, trods kommunens nye Strategi for grøn omstilling og 70% CO2-reduktion i 2030.

Enhedslisten foreslår at der afsættes flere penge til kollektiv trafik og cykelstier. Støtte til energirenoveringer.  Et reparationsværksted på genbrugsstationen, flere bytteskabe og udlånsordninger af værktøj. Og en klimamedarbejder til projekter for at ændre trafikvaner og forbrugsmønstre.

Vi vil afsætte penge til længere åbningstid i SFO og klub, så vi både kan få kortere skoledage og flere to-lærertimer. Og vi vil styrke Skovbrynet Skole, bl.a. med bedre skolevej, stedet for at bygge en ny skole.

Vi vil afsætte penge til låne-overtøj til børn i dagtilbud. Kulturklippekort til økonomisk pressede familier, så man kan komme i biografen, til koncert eller i svømmehallen. Kommunale fritidsjobs til unge, fx affaldsindsamling i naturen. Flere utraditionelle jobs til udsatte borgere, på overenskomstmæssige vilkår.

Der er stigende udgifter til specialundervisning og støttekrævende børn. Vi foreslår, at disse udgifter finansieres fra bufferpuljen på 30 mio. kr. som aldrig bliver brugt – i stedet for at skære i alt 5,7 mio. kr. på folkeskolen. Vi ønsker også at fjerne nedskæringer på tilbud for ældre og for psykisk syge, herunder akuttilbuddet på Nybrogård.

 

Se også:


Trine Henriksens budgettale

Tale til første behandling af Budget 2022-25 i Gladsaxe Byråd den 25. august 2021

Trine Henriksen taler om budgettet i byrådet den 25. august 2021Jeg plejer at indlede min budgettale med at fremhæve nogle af de positive ting i budgetudspillet. Det vil jeg fravige i år!

For nylig kom FN’s klimapanel med en ny, skræmmende klimarapport, som ifølge Dan Jørgensen burde få alle alarmklokker til at bimle og bamle. Det er jeg helt enig i – og Dan Jørgensen kunne passende starte med selv at reagere på disse alarmklokker. Men jeg savner desværre også forslag i budgetudspillet, der viser, at man har hørt alarmklokkerne!

I foråret vedtog vi en fin Strategi for grøn omstilling, med et mål om 70% CO2-reduktion i Gladsaxe inden 2030. Her i efteråret skal vi vedtage den første handleplan, men der er ikke foreslået en eneste ny aktivitet i budgetudspillet, eller bare en pulje, som er reserveret til konkrete initiativer, der kan reducere udledningen af CO2 og dermed mindske kommunens klimabelastning.

Jeg ved godt, at Gladsaxe allerede gør en aktiv indsats, men det er ikke nok. Et af målene i strategien er at reducere biltrafikken med 10% i 2030 – helst endnu mere! Det når vi ikke uden at gøre mere end i dag.

Enhedslisten har mange gode forslag med til budgetforhandlingerne:

  • Flere penge til cykelstier og til at forbedre den kollektive trafik.
  • Støtte til energirenovering, særligt i etageboligerne, fx med gratis rådgivning.
  • Etablering af et reparationsværksted på genbrugsstationen, og
  • Flere bytteskabe til bøger og legetøj, og låneordninger til værktøj og andre ting, som man ikke bruger så tit
  • En ekstra klimamedarbejder til at samarbejde med borgerne om projekter for at ændre trafikvaner og forbrugsmønstre.

På andre områder er der heldigvis lidt mere godt at sige om budgetudspillet. Blandt andet forslag om fastholdelse af det højere rengøringsniveau, forberedelserne til et nyt ungehus, og puljen til forbedringer af ældreplejen.

Vi støtter også forslaget om en pulje til fastholdelse og rekruttering inden for velfærdsfagene. For hvis vi for alvor skal forbedre ældreplejen, og få rigtige minimumsnormeringer i børnehøjde – så er der hårdt brug for, at flere uddanner sig til disse fag, og har lyst til at blive i faget.

Særligt for social- og sundhedsmedhjælpere og pædagoger har vi nogle lokale handlemuligheder, fx støtte til merituddannelse for pædagogmedhjælpere, og voksenelevløn på social- og sundhedsuddannelserne.

Samtidig må vi også bare sige, at den bedste vej til at tiltrække flere til disse fag er et godt arbejdsmiljø, med ordentlige normeringer og god løn.

Vi kan selvfølgelig også kun bakke op om, at der afsættes flere penge til specialundervisning og støttekrævende børn. Men de 19,3 mio. kr. der tilføres med dette budget, rækker altså kun lige til nogenlunde at dække de nuværende udgifter. Så der er altså ikke tale om at styrke specialområdet.

Vi har lidt svært ved at se, hvad formålet er med endnu en analyse af, hvordan folkeskolens inklusionsindsatser kan udvikles, for der har allerede været fremlagt mange forslag i Børne- og Undervisningsudvalget. Og det giver endnu mindre mening, når der samtidig skæres i alt 5,7 mio. kr. på folkeskolen, eller hvad der svarer til en lærer pr. skole. Vi er ret sikre på, at det ikke fremmer inklusionen! Så lad os starte med at få de besparelser ud af budgettet!

Det står vist efterhånden klart, at de lange skoledage ikke har styrket fagligheden, og heller ikke elevernes trivsel. Derfor ønsker vi at afsætte penge til at forlænge åbningstiden i SFO og klub, så vi kan udnytte de nye muligheder for at afkorte skoledagen og få flere tolærertimer.

Der er stadig mange fattige børnefamilier, også i Gladsaxe. Vi kan ikke som kommune gøre noget ved de lave ydelser, men vi kan afhjælpe på andre måder.

Coronatiden har betydet mere udeliv i dagtilbuddene, og det er rigtig godt. Men det stiller krav til mere overtøj at skifte med på de våde dage, og det kan især være svært for fattige familier. Derfor foreslår vi at afsætte en pulje til låne-overtøj til børn i dagtilbud.

Vi vil også foreslå et kulturklippekort til økonomisk pressede familier, så man kan komme i biografen, til koncert eller i svømmehallen. Og flere kommunale fritidsjobs til unge, fx affaldsindsamling i naturen.

Og så ønsker vi, at der oprettes flere utraditionelle jobs til udsatte borgere, på overenskomstmæssige vilkår.

Endelig er der nogle af de besparelser, som blev vedtaget i udvalgene i juni, og som vi stemte imod dengang, som vi stadig håber at få fjernet. Det gælder blandt andet nedskæringerne på akut-tilbuddet for psykisk syge på Nybrogård, ophør af sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper og brugerbetaling på en bestemt type kompressionsbind, som bruges ved væskeansamlinger. 650 kr. pr. behandling er mange penge for en pensionist.

Finansiering af vores forslag kan dels komme fra forhandlingspuljen på 7 mio., og så vil vi endnu engang foreslå at udnytte bufferpuljen på 30 mio. kr., som aldrig bliver brugt.

Desuden vil vi foreslå at spare de 4 mio. kr. i 2022 til forundersøgelserne til byggeri af en ny skole i Bagsværd. Vi synes, at den helt burde aflyses, fordi vi grundlæggende er imod at bruge 500 mio. på at bygge en ny skole og nedlægge Skovbrynet Skole. Og i lyset af, at renoveringen af Søborg Skole bliver betydelig dyrere end planlagt, og udgifterne til opgradering af læringsmiljøerne på de øvrige skoler også vil koste langt mere, end der er budget til. Det virker bizart at bruge 500 mio. til en ny skole, mens de nuværende skoler skriger på flere penge til at etablere gode fysiske rammer om undervisningen – det vil i det mindste være ansvarligt at udsætte forundersøgelserne og tage en samlet drøftelse af prioriteringerne på skoleområdet først.

Det var de vigtigste bemærkninger og forslag fra Enhedslisten. Vi har stillet en række budgetspørgsmål til forskellige dele af budgetudspillet, og beregning af udgiften til nogle af vores forslag. Vi er meget tilfredse med, at vi i år kan få svar på vores spørgsmål, inden forhandlingerne går i gang, og håber på gode og konstruktive forhandlinger.