Vedtægter for Enhedslisten Gladsaxe

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. januar 2007
 1. Gladsaxe-afdelingen af Enhedslisten består af medlemmerne af Enhedslisten som er bosiddende i Gladsaxe kommune eller som efter aftale indgår i afdelingen.
 2. Gladsaxe-afdelingens formål er at vinde opbakning til Enhedslistens politik blandt borgerne i Gladsaxe samt at fastlægge og udføre Enhedslistens lokale politik. Samtidig er det afdelingens opgave at sikre at dens erfaringer indgår i fastlæggelsen og udviklingen af Enhedslistens samlede politik.
 3. Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i januar kvartal. Generalforsamlingens opgave er at gøre status over der forløbne års arbejde, fastlægge arbejdsplanen for det kommende år, godkende årsregnskab og budget samt vælge medlemmer til afdelingsbestyrelsen, byrådsledelsen og andre valgte organer/poster, herunder kasserer, regnskabskontrollant, regions-delegerede, byrådskandidater og lokal folketingskandidat. I august-september afholdes et midtvejsmøde, hvor der følges op på arbejdsplanen og foretages justeringer. Midtvejsmødet kan også gennemføre valg, hvis det fremgår af indkaldelsen. Både generalforsamlingen og midtvejsmødet er lovligt indkaldt, hvis alle medlemmer er indkaldt skriftligt med mindst en måneds varsel.
 4. Generalforsamlingen indkaldes af afdelingsbestyrelsen. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes hvis en tredjedel af den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes 1-4 uger efter at kravet er fremsat og skal også indkaldes med skriftligt brev til alle medlemmer.
 5. Generalforsamlingen vælger en afdelingsbestyrelse, som leder afdelingen mellem generalforsamlingerne. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv.
 6. Generalforsamlingen vælger en byrådsledelse, som træffer beslutning om byrådsgruppens linje mellem generalforsamlingerne. Enhedslistens byrådsmedlemmer er fødte medlemmer af byrådsledelsen. Byrådsledelsen konstituerer sig selv.
 7. Afdelingens grundstruktur er medlemsmødet, som normalt afholdes en gang om måneden. Medlemsmødet indkaldes af afdelingsbestyrelsen bl.a. gennem afdelingsbladet med et forslag til dagsorden. Ethvert medlem har ret til at kræve et punkt behandlet, men medlemsmødet beslutter i sidste ende selv sin dagsorden, hvem der skal være dirigent m.v.
 8. Ved valg af delegerede til Enhedslistens årsmøder o.l. samt til valg af afdelingens besluttende organer skal større politiske mindretal sikres en rimelige repræsentation, efter samme principper som i Enhedslistens centrale vedtægter.
 9. Afdelingsbestyrelsen forestår udgivelse af et afdelingsblad (Liste Ø-Nyt) som udsendes til alle medlemmer enten elektronisk eller pr. brev. Liste Ø-Nyt udkommer som udgangspunkt én gang om måneden og er åbent for indlæg fra medlemmerne.
 10. Afdelingsbestyrelsen forestår udgivelsen af en elektronisk nyhedsmail (Ø-mail – Nyt fra bestyrelsen), som udsendes til alle medlemmer, der har oplyst deres e-mail-adresse.
 11. Afdelingsbestyrelsen forestår driften af en hjemmeside (www.gladsaxe.enhedslisten.dk), som afspejler afdelingens arbejde og synspunkter.
 12. Afdelingen får sine økonomiske midler fra fire kilder: a) medlemskontingent b) stemmepenge c) partiskat samt d) frivillige bidrag fra medlemmer og andre støtter.
 13. Lønninger, vederlag o.l. som opnås i kraft af medlemskab af Enhedslisten i Gladsaxe tilfalder afdelingen som partiskat minus dækning for tabt arbejdsfortjeneste (op til gennemsnittet for en faglært arbejder i København) samt et eventuelt aftalt omkostningstillæg. Beslutning om dette træffes af afdelingsbestyrelsen efter forhandling med de valgte.
 14. I tilfælde af opløsning af afdelingen tilfalder eventuelle aktiver landsorganisationen.
 15. Disse vedtægter kan ændres med almindeligt flertal på en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor punktet vedtægtsændringer fremgår af indkaldelsen.
Emneord: