daginstitutioner

Der er fortsat brug for tosprogsstøtte i skolen

Af Trine Henriksen (Ø) og Serdal Benli (SF)

På byrådsmødet i morgen (31. januar 2018) kan det nye byråd forhindre en nedskæring på støtten til tosprogede elever i kommunens folkeskoler. Det håber vi at de vil! Hvis planerne gennemføres om at nedlægge fem ud af syv årsværk blandt tosprogslærerne, vil det ramme den mest udsatte del af de tosprogede elever og skade integrationen.

Emneord:

Flere pædagoger, tak

Af Signe Rosa Skelbæk, byrådskandidat for Enhedslisten

I Danmark har vi en regel om, at klassekvotienten ikke må overstige 28 elever. Til nøds kan en kommunalbestyrelse søge dispensation til 30 elever. Det er mange elever, men man har trods alt sat et loft på, hvor mange elever der maksimalt må være i klassen, for at en vis undervisningskvalitet kan finde sted. Det giver god mening – og derfor forstår vi i Enhedslisten ikke, at vi ikke har en minimumsnormering for, hvor mange pædagoger, der skal være pr. vuggestue- eller børnehavebarn.

Emneord:

Bedre tid giver bedre resultater – ikke kun på familieområdet

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

DF og LA klager over, at pengene vil fosse ud af kommunekassen for at tilfredsstille særinteresser for Enhedslisten. Til trøst for DF og LA (men måske ikke så mange andre) kan jeg sige, at vi har adskillige "særinteresser", som endnu ikke er blevet tilfredsstillet, bl.a. flere ressourcer til folkeskolen og bedre normering i hjemmeplejen. Men det er da helt korrekt, at vi synes, at pengene i kommunekassen skal bruges til gavn for borgerne, i stedet for at ligge og samle støv.

Emneord:

Budgetflertal sagde nej til Enhedslistens forbedringer

Der blev talt mod bedre vidende, da Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre vedtog budgettet for 2014 og afviste Enhedslistens ændringsforslag. Det gennemgående tema i Trine Græses (A) ordførertale var: "Alle partier undtagen Enhedslisten...", efterfulgt af en lang opremsning af ting, som Enhedslisten angiveligt ikke ville være med til.

Emneord:

Budgettet – en sejr for kulturen og velfærden?

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø) 

Man ved, at kommunevalget nærmer sig, når de andre partier, inklusive SF, begynder at skælde ud på Enhedslisten for at "stå på sidelinjen og råbe op", "ikke tage ansvar", eller "kom ind i kampen". Der er sikkert et par læserbreve fra sidste valg, som nemt kan hives op af skuffen og genbruges i den kommende tid. Således også for nylig i et indlæg i Gladsaxebladet af Susanne Palsig (SF), der betegner budgettet som en sejr for kulturen og velfærden, og kritiserer Enhedslisten for ikke at være med.

Emneord:

5. Bedre vilkår for familier og børn

Børns trivsel og udvikling er et fælles ansvar for både forældre, kommune og personale i institutioner og skoler. Det er kommunens opgave at sikre, at der er gode rammer for kvalitet i pædagogik og undervisning, der giver alle børn lige muligheder for at udvikle sig. Gode generelle tilbud suppleret med god og tilstrækkelig støtte til særligt udsatte familier er en god investering i fremtiden – både socialt og økonomisk. Gladsaxe har gode skoler og daginstitutioner.

Emneord:

Bedre børnemiljø: Mere plads og mere personale

Enhedslistens folder uddelt på budgetdagen 2012 rejste bl.a. krav om bedre normering i daginstitutionerne.

Emneord:

Enhedslisten og kvoter for tosprogede

Af Trine Henriksen,  byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Gunnar Svendsen har ret i, at hvis de tosprogede børn tvangsspredes til flere institutioner, kan også børn med dansk baggrund få indskrænket valgfrihed. Men forskellen er, at mens de danske børn kun kan afvises fra ønskeinstitutionen, hvis der ikke er plads, så kan de tosprogede afvises alene af hensyn til kvoten på 30% – også selv om der er ledig plads.

Emneord: