miljø

Trine Henriksen: Der kan gøres meget mere for miljø og velfærd!

Byrådsmedlem Trine Henriksen fortæller om Enhedslistens arbejde i byrådet, og hvad Enhedslisten i Gladsaxe vil arbejde for fremover. Se TV Gladsaxes interview.

 

Emneord:

4. Bedre bymiljø

4.1 Bæredygtig byudvikling

Gladsaxe er inde i en udvikling, hvor der kommer flere boliger og erhvervsbyggeri. Det sker især ved omdannelse af ældre industriområder, og langs med Ring 3, hvor den kommende letbane giver mulighed for tættere byggeri i de stationsnære områder. Enhedslisten ser flere positive ting i denne udvikling, såfremt der konsekvent planlægges med sigte på bæredygtige løsninger.

Emneord:

3. Et grønnere Gladsaxe

3.1 Grøn omstilling

De produkter, vi forbruger, følges af en enorm skygge af rovdrift på ressourcer, forurening og affald. Hver dansker producerer over et halvt ton affald om året. Vi skal skrotte den nuværende brug og smid væk-økonomi, hvor mange produkter har alt for kort holdbarhed. Det er nødvendigt at gennemføre en grøn omstilling, der sætter holdbare produkter i centrum og sikrer en bæredygtig anvendelse af råstoffer gennem effektive produktionsprocesser og genanvendelse. I Gladsaxe kan vi allerede nu tage fat på omstillingen frem mod større genanvendelse af ressourcerne.

Emneord:

1. Fra skattelettelser til velfærd

Uligheden vokser i Danmark. De bedst stillede har fået skattelettelser, mens velfærden og den sociale tryghed ved arbejdsløshed og sygdom er blevet forringet. Dagpengeperioden er halveret fra fire til to år. Det nye kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen kan betyde indtægtsnedgange på tusinder af kroner om måneden. Det er blevet langt vanskeligere at opnå fleksjob og førtidspension, og senest oplevede de nyuddannede at dagpenge-dimittend-satsen for enlige blev nedsat.

Emneord:

Spildevandsplanen: Større indsats nødvendig

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Sommerens voldsomme regnskyl gør den kommende vedtagelse af Spildevandsplan 2011-2014 super aktuel.

Planen indeholder rigtig mange positive tiltag. Men i lyset af de klimaforandringer, vi allerede oplever nu, er der på kort sigt behov for en langt større indsats end dén, som planen lægger op til – både af hensyn til borgerne og til vandmiljøet.

Emneord:

Nej til asociale busnedskæringer

Et stort flertal i byrådet er enigt om millionbesparelser på busdriften. Linje 67 bliver sågar nedlagt allerede lørdag d. 16. april, skønt det er den eneste direkte forbindelse mellem Mørkhøj og Københavns centrum.
Linje 42 og 43 bliver nedlagt i 2012. Linje 68, 165 og 400 S bliver omlagt. Og det kræver flere omstigninger, som vil gå hårdt ud over mange ældre, gangbesværede samt småbørnsfamilier uden bil. Nogle steder bliver der større afstande mellem busstoppesteder, til gene for de samme borgere. Forringelserne vil ikke øge passagertallet. Tværtimod, flere vil vælge bussen fra.

Emneord:

Dyrt og dårligt at lade private drive Letbanen

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Venstre og konservative har endnu en gang været fremme med ideen om at lade private bygge og drive en letbane på Ring 3, gennem et offentlig-privat partnerskab (OPP). Det er glædeligt, at V og K nu også støtter en letbane, men OPP vil både være en dyr og dårlig løsning for borgerne og brugerne af den kollektive trafik.

Emneord:

Endelig tilskud til nedsivning af regnvand!

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Man skal være forsigtig med at tage forskud på de politiske beslutninger. Men denne gang skulle det være ganske vist: På onsdag d. 14. april tager byrådet – endelig – beslutning om at give økonomisk støtte til borgere, der vælger at nedsive deres regnvand i stedet for at lede det til kloakken.

Emneord:

Hvorfor er Gladsaxe endnu ikke klimakommune?

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Det spørgsmål rejser Martin Mouritsen i sidste uge. Svaret er enkelt: For at blive klimakommune skal man forpligte sig til CO2 reduktioner på minimum 2% om året. Men et flertal i byrådet har ikke villet sætte forpligtende mål for reduktion af CO2, før der var udarbejdet en færdig plan for, hvordan reduktionerne kunne opnås, og hvor meget det ville koste.
Emneord:

Et visionært og grønt byområde

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe. 

Bagsværd Park er endnu kun på planlægningsstadiet. Men om nogle få år er det nedslidte industrikvarter forhåbentlig godt i gang med omdannelsen til et nyt, spændende byområde i Bagsværd.

Enhedslisten har tidligt i den politiske proces fået vedtaget, at Bagsværd Park skulle opføres som lavenergibyggeri og at anvendelsen af vedvarende energi skulle indgå som tema i arkitektkonkurrencen.

Emneord: