Bæredygtige boligområder og beskatning af gevinsten ved boligsalg

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Enhedslisten er som udgangspunkt positive overfor mulighederne for at fastholde en variation i villakvartererne, som også findes i dag, med spredte dobbelthuse og 2-etagershuse. Flere familier og seniorer ønsker blandt andet at bo sammen i mindre bofællesskaber, og det bør rammerne for byudviklingen give muligheder for.

Generelt er det mere bæredygtigt at bo tættere i de eksisterende byområder, frem for at udvide byens areal på bekostning af naturområder og åbent land. Det skal følges op med forbedrede kollektive trafikforbindelser og en konsekvent indsats for at flytte mere transport over på cykler, delebiler og kollektiv trafik.

Vi ønsker samtidig mere bynatur og større variation i de grønne områder. Det kan krav om en høj biofaktor være et godt redskab til. Derfor er det også vigtigt for os, at mulighederne for dobbelt- og 2-etageshuse holdes på et rimeligt niveau, og at rammerne sikrer imod indbliksgener og meget mere befæstet areal til blandt andet parkering.

Vi tager endelig stilling på baggrund af høringssvarene, som forhåbentlig bidrager med konstruktive forslag.

Nye byggemuligheder kan give nogle villaejere en engangsgevinst, som andre ikke får. Det samme sker andre steder, når ny byplanlægning giver bestemte områder en øget værdi. Vi er enige i, at markedsmekanismerne ikke er retfærdige! Men den bedste måde at bekæmpe spekulation på er ikke at stoppe (fornuftig) byudvikling, men at beskatte gevinsten fra samfundsskabte værdistigninger i boliger i forbindelse med salg – ligesom alle andre indtægter. Vi håber, at flere partier i Folketinget vil støtte en sådan lovændring.

Indlægget er bragt i Gladsaxebladet den 18. april 2017

 

Fakta om Kommuneplanen


Det mener Enhedslisten om boligskat

  • Den eksisterende grundskyld skal bevares for ejerboliger og reguleres i takt med værdistigningen (jo mere attraktiv jord, man har rådighed over, desto mere skal man betale).
  • Arbejdsfri gevinster på det at eje jord og ejendom skal beskattes med en skat af salgsgevinsten, når den realiseres. Skatten beregnes af salgsprisen minus købsprisen og fraregnet egentlige, dokumenterbare forbedringer af ejendommen. Der tages hensyn til inflation. Skatten skal mindst svare til den maksimale personskat, og den forfalder også i det omfang, en gevinst belånes med henblik på forbrug. Der ydes ikke fradrag ved tab på eje af jord og ejendom. Skatten kan indefryses i forbindelse med køb af en ny ejendom, men forfalder, når ejeren forlader ejendomsmarkedet eller belåner en gevinst.
  • Indtil en sådan beskatning af værdistigningen er indført, udfases skattestoppet for ejendomsværdiskatten.
  • Når salgsgevinstskatten er indført, udfases ejendomsværdiskatten.
  • Rentefradrag på eksisterende boliglån fastholdes efter de gældende regler, men renter på nye lån giver ikke rentefradrag. Afdragsfrie lån, flekslån, SDO-lån og andre tilsvarende lånetyper udfases.

 

 

Emneord: