Krav til kommunens budget: Mere velfærd og mindre ulighed

Enhedslisten svarer på borgmesterens oplæg til budget for 2017. Se vores forslag og prioriteringer.

Mindre ulighed

Generelle velfærdsordninger i høj kvalitet fremmer større lighed. Men vi skal også udnytte mulighederne for at yde særlig støtte til udsatte borgere med lave indkomster. Derfor foreslår vi bl.a. at øge rådighedsbeløbet, der anvendes ved beregning af støtte til enkeltudgifter, så flere kan få hjælp.

Sundheds- og ældreområdet

Det er fint, at der i budgetudspillet afsættes flere ressourcer til sundhed og omsorg, bl.a. til demente borgere. Men det skal ikke finansieres ved at indskrænke "klippekortsordningen" og afskaffe grundig rengøring til borgere, der modtager personlig pleje.

Børn og unge

Der afsættes flere midler til tidlig social indsats og SSP, men samtidig vil man indskrænke åbningstiden i klub og dagtilbud, og spare på inklusion. Det er vi imod. Der er tværtimod brug for flere ressourcer i skoler og dagtilbud, flere to-lærertimer og mere efteruddannelse.

Indsats for flygtninge

Selv om der er kommet færre flygtninge til Gladsaxe end forventet, er det fornuftigt at afsætte penge til den nødvendige indsats, så flygtningene får bedst mulig hjælp til integration, uddannelse og job.

Beskæftigelse

Det er positivt, at der fortsat investeres i bedre beskæftigelsesindsats. Der er dog også brug for flere ressourcer i Unge-enheden.

Trafik, klima og miljø

Puljen til cykelstier fortsættes, men ikke puljen til klimaindsats og grøn omstilling. Det skal der rettes op på!
Vi ønsker desuden en ny pulje til indsats for mere biodiversitet i naturen og de grønne områder i byen.

Bedre sagsbehandling

Sidste år blev der afsat penge til at reducere antallet af sager pr. socialrådgiver på familieområdet. Dette bør udvides til flere områder.

Mindre topstyring og centralisering

Vi er stærkt skeptiske overfor en række foreslåede besparelser ved "optimering af arbejdsgange" og strukturændringer, der ofte betyder mere central styring.
Vi vil derimod foreslå forsøg med mindre detailstyring gennem selvstyrende teams og alternativer til BUM-modellen indenfor pleje og omsorg, for at flytte flere ressourcer til den borgernære service.

Social balance

"Office outside" og kunstprojektet på Byens Arena i sommer har skabt mere liv. Vi ønsker forsøg med opstilling af mere permanente pavilloner eller container-værksteder til at skabe liv og spændende mødesteder hele året.

Se borgmesterens budgetudspil på kommunens hjemmeside (pdf)

 

 

Nej til velfærdsforringelser – aktionsdag 15.september

Det lykkedes i foråret at skabe så stort et pres, at regeringen måtte opgive omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. årligt. I stedet fik vi et "moderniserings- og effektiviseringsprogram", der skærer 0,5 mia. kr. årligt fra kommunerne. For Gladsaxe betyder det 5 mio. kr. mindre til velfærd hvert eneste år, skønt der er brug for det modsatte. Derfor opfordrer Enhedslisten til at deltage i Velfærdsalliancens aktionsdag 15. september.

Læs mere hos Velfærdsalliancen

Se også Enhedslistens temaside: Ja til velfærd - nej til milliardnedskæringer

 

Emneord: