Enhedslisten tvunget ud af budgetforliget

Af Flemming Holst, Trine Henriksen og Susanne Yazdanyar, Enhedslisten

Enhedslisten står udenfor årets budgetforlig. Til trods for at Gladsaxe har en rigtig god økonomi, valgte borgmesteren at fastholde en del af besparelsen på seniorcenter Møllegården og på familieområdet for at imødekomme højrefløjens ønske om skattelettelser for erhvervslivet.

Enhedslistens fuldt finansierede forslag til forbedringer i ældreplejen, børneområdet og beskæftigelsesindsatsen blev derimod blankt afvist.

Dette valg tvang os desværre ud af forhandlingerne. Et valg, som vi står ret uforstående overfor.

At Gladsaxe nu får en borgerrådgiver, er dog noget, vi hilser med glæde. Det er et forslag, Enhedslisten har fremsat i rigtig mange år.

Enhedslistens ændringsforslag til Gladsaxes budget

Enhedslistens forslag til budget 2015 indeholder en række af de samme ændringer som er aftalt i budgetforliget mellem byrådets øvrige partier. Det drejer sig bl.a. om:

 • Forsøgsordning med Borgerrådgiver
 • Pulje til styrket social balance
 • Videreførsel af den Grønne Udviklingspulje og Pulje til CO2-handlingsplan
 • Soignering af skoletoiletter
 • Gradvis indfasning af driftsmidler til Hareskovbo
 • Fjernet besparelse på Cafe Carl, Carlshuse
 • Øvrige tekniske korrektioner

Derudover indeholder Enhedslistens forslag følgende ændringer i forhold til budgetforliget. De ville blandt andet betyde etablering af flere reelle jobs og bedre service indenfor især ældre- , børne- og beskæftigelsesområdet:

 1. Restbesparelsen på Møllegården fjernes. Vi mener den ekstra udgift på Møllegården er velbegrundet, og besparelsen vil derfor føre til et ringere serviceniveau end på de øvrige seniorcentre.
 2. Mere efteruddannelse og bedre normering i ældreplejen. Der afsættes 5 mio. årligt til mere efteruddannelse og bedre normering i hjemmeplejen og på seniorcentrene, bl.a. med mere realistiske vagtplaner, afsat køretid, tid til spisepauser, og tid til møder mellem dag- og aftenvagt.
 3. Besparelsen på kompenserende ydelser fjernes. Kompensation for nedsat arbejdstid til familier med handicappede børn er en fornuftig forebyggende indsats og støtte til familier, som er hårdt presset i hverdagen. Ydelserne er ikke omfattet af servicerammen.
 4. Bedre normering i dagtilbud. Der afsættes 2 mio. årligt til bedre normering i dagtilbud. Ressourcerne målrettes dagtilbud i socialt udsatte boligområder. Den bedre normering finansieres af den statslige pulje til styrkelse af den sociale balance, og ved gradvis decentralisering af ressourcer fra pædagogiske konsulenter til mere pædagogisk personale (1.5 mio. i 2018).
 5. Pulje til inklusionsindsats. Der afsættes 2.0 mio. årligt til flere 2-lærertimer i folkeskolen til støtte for inklusion af børn med særlige behov.
 6. Ekstraordinær beskæftigelsesindsats. Der afsættes 3, 6 mio. kr. til otte ekstra årsværk i den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats, samt 0,4 mio.kr. til efteruddannelse. Udgiften modsvares af sparede udgifter til forsørgelse og øgede skatteindtægter
 7. Forøget pulje til energirenovering og solceller. Der afsættes i alt 8 mio. i 2015-18 til energirenovering i kommunens ejendomme og til opsætning af solceller. Indsatsen finansieres ved lån, som betales af de sparede udgifter til el og varme.
 8. Dækningsafgiften tilbageføres til 2013-niveauet på 10 promille.
 9. Besparelse på drift ved øget anvendelse af elbiler.
 10. Administrative besparelser. Der spares i alt 1.1 mio. på reduktion i brug af eksterne konsulenter, reduktion i dokumentation og kontrol på beskæftigelsesområdet (frikommuneforsøg), samt sparede udgifter til udbud og kontrol ved at hjemtage rengøringsopgaverne i de takstfinansierede institutioner.
 11. Alle puljer og beslutninger udmøntes i de respektive fagudvalg.

Hent hele ændringsforslaget med budget-tal for 2015-18 ved at klikke på linket nedenfor.

BilagStørrelse
Enhedslistens_budgetforslag_2015-18.pdf484.08 kB
Emneord: